Connect with us

Istraživanja

Dva nova ministarstva još uvek nemaju unutrašnjeg revizora

Avatar

Published

on

Tekst je preveden sa albanskog i nije lektorisan.

Autor: Emirjeta Vllahiu

Nova dva ministarstva odlazeće vlade Kosova funkcionišu bez jedinice za unutrašnju reviziju. Ministarstvo regionalnog razvoja, osnovano krajem 2017. godine, još uvek nije osnovalo Jedinicu za unutrašnju reviziju (JUR), i saopštilo je da je uspelo da obezbedi podršku za unutrašnju reviziju od Ministarstva finansija, ali od tada je politički razvoj događaja obustavio proces zapošljavanja.

Bez Jedinice za unutrašnju reviziju (JUR) je i Ministarstvo inovacije i preduzetništva.

Međutim, ovaj resor ističe da je završen interni konkurs i da nisu popunili ovo radno mesto, ali i da su nakon zahteva Ministarstva javne uprave (MJU) svi konkursi u Ministarstvu inovacija i preduzetništva obustavljeni, posle pada vlade.

Međutim, institucije koje su osnovane već neko vreme imale su jedinicu za unutrašnju reviziju, ali nisu sprovele sve preporuke koje im je dala ova jedinica.

Delimična primena preporuka JUR utvrđena je od strane Nacionalne kancelarije za reviziju u njenom izveštaju za Ministarstvo dijaspore i strateških ulaganja za 2018. godinu. Od ukupno 17 preporuka koje je dao unutrašnji revizor, samo njih sedam je sprovedeno, sedam je u procesu primene, a tri nisu sprovedene uopšte.

Opština Priština takođe se suočila sa izazovima u funkcionisanju unutrašnje revizije, pošto je dugo vremena planirano da se izvrši šest revizija, sa tim da je tokom ovog vremena finaliziran samo jedan izveštaj o upravljanju imovinom u opštini. Ostalih pet planiranih revizija nije završeno.

Sa druge strane, u vezi sa poslednjim izveštajem o Pošti Kosova, revizor je ocenio da su izveštaji JUR-a kvalitetni i pružene su konkretne preporuke za dalja poboljšanja.

Međutim, prema navodima ove kancelarije, finalizirane revizije nisu obuhvatile aktivnosti u tekućoj godini, već su se uglavnom fokusirale na aktivnosti iz 2017. godine.

Štaviše, napominje se da je jedinica za unutrašnju reviziju izvršila većinu planiranih revizija, ali ova jedinica nije realizovala svoj plan u celini.

Ministarstvo regionalnog razvoja i dalje bez jedinice za unutrašnju reviziju

Ministarstvo regionalnog razvoja, koje je osnovano krajem 2017. godine, još uvek nije osnovalo Jedinicu za unutrašnju reviziju (JUR).

Nacionalna kancelarija za reviziju, u svom izveštaju o MRR za 2018. godinu, navodi da je to ministarstvo preduzelo mere time što se obratilo Ministarstvu finansija sa zahtevom za podršku u oblasti unutrašnje revizije tokom 2018. godine.

„Što se tiče 2018. godine, nije dobijen odgovor Ministarstva finansija, konkretno Odeljenja za unutrašnju reviziju, u vezi sa pružanjem usluge unutrašnje revizije u ministarstvu, kaže se u izveštaju Nacionalne kancelarije za reviziju0.

Na osnovu Administrativnog uputstva br. 23/2009 o osnivanju i funkcionisanju jedinica za unutrašnju reviziju u javnom sektoru, član 3 predviđa da viša uprava subjekta u javnom sektoru obrazuje JUR, ako se ispuni jedan od sledeća tri kriterijuma: godišnji budžet od preko 1 milion evra; više od 50 zaposlenih na puno radno vreme; a u posebnim slučajevima, zbog visokog stepena ugroženosti i uz saglasnost odgovornih institucija.

Prema NKR-u, MRR je ispunio prvi uslov, imajući u vidu da je godišnji budžet za 2018. godinu iznosio više od 4 miliona evra, ali i pored toga nije uspeo da obrazuje JUR.

„Razlog za to je što dva službenika ministarstva, koja su pohađala obuku iz oblasti unutrašnje revizije, nisu sertifikovana “, dalje se navodi u izveštaju.

Međutim ministarstvo, u odgovoru za list Jeta në Kosovë, kaže da je uspelo da obezbedi podršku za unutrašnju reviziju od Ministarstva finansija, koje trenutno vrši reviziju MRR-a.

„U vezi sa osnivanjem Jedinice za unutrašnju reviziju, MRR je poslao službenika na sertifikaciju, koji je već završio obuku i za koga se očekuje da uskoro bude sertifikovan, a sertifikovanjem ovog službenika, biće objedinjena Jedinica za unutrašnju reviziju” glasi odgovor ministarstva za KALLXO.com.

Prema ovom ministarstvu, proces zapošljavanja trenutno je obustavljen za sva radna mesta u skladu sa preporukama Kancelarije EU na Kosovu i Ministarstva javne uprave.

S druge strane, NKR smatra da nedostatak unutrašnjeg revizora utiče na neidentifikovanje potencijalnih slabosti i ne daje sigurnost upravi u smislu funkcionisanja i delotvornosti unutrašnjih kontrola.

Zastoj u Ministarstvu inovacija i preduzetništva

Bez Jedinice za unutrašnju reviziju (JUR) je i Ministarstvo inovacije i preduzetništva.

Izveštaj Nacionalne kancelarije za reviziju za 2018. godinu ističe da ovo ministarstvo nije osnovalo Jedinicu za unutrašnju reviziju.

Međutim, prema njima, MIP je preduzeo radnje time što se obratio Ministarstvu finansija, konkretno CJH-u zahtevom da ih podrži u oblasti unutrašnje revizije tokom 2018. godine, ili zaključivanjem sporazuma o razumevanju sa nekom drugom institucijom.

Što se tiče 2018. godine, nije stigao odgovor Ministarstva finansija, konkretno Odeljenja za unutrašnju reviziju, u vezi sa pružanjem usluge unutrašnje revizije u ministarstvu, niti ni od jedne druge organizacije.

Sa druge strane, u odgovoru Listu JnK, Ministarstvo inovacije i preduzetništva kaže da su uložili napore da obrazuju Jedinicu za unutrašnju reviziju.

„Po završetku internog konkursa i nakon nepopunjavanja ovog radnog mesta, otvorili smo spoljni konkurs za unutrašnje revizore, pre stupanja na snagu ZAKONA BR. 06 / L-114 o javnim funkcionerima, gde je 8 kandidata koji su se prijavili i kvalifikovali na konkursu otvorenom od 2. do 16. septembra 2019. godine polagalo pismeni test“, istakao je Lulzim Ahmeti, šef Odseka za odnose sa javnošću.

Međutim, prema njegovim rečima, nakon zahteva Ministarstva javne uprave (MJU), obustavljeni su svi konkursi u Ministarstvu inovacije i preduzetništva, kao i konkursi za mesto unutrašnjeg revizora.

„Ministarstvo inovacije i preduzetništva, tokom ove godine nije zatražilo podršku za sprovođenje unutrašnje revizije od Ministarstva finansija, ali smo u 2018. godini od ovog ministarstva zatražili podršku, međutim nismo dobili pozitivan odgovor”, stoji u njihovom odgovoru Listu JnK.

Prema NKR-u, MIP je ispunio prvi uslov, imajući u vidu da je godišnji budžet za 2018. godinu iznosio preko 9 miliona evra, ali i pored toga nije uspeo da obrazuje JUR.

„Ovo se desilo zato što ministarstvo nije objavilo redovan konkurs za popunjavanje radnog mesta unutrašnjeg revizora. Odsustvo unutrašnjeg revizora utiče na neidentifikovanje potencijalnih slabosti i ne daje sigurnost upravi u smislu funkcionisanja i delotvornosti unutrašnjih kontrola“, stoji u izveštaju za 2018. godinu.

Nedaće Ministarstva dijaspore u sprovođenju preporuka

Ministarstvo dijaspore i strateških investicija koje je predvodio Dardan Gashi u poslednje dve godine nije sprovelo preporuke Jedinice za unutrašnju reviziju.

Od 17 preporuka koje je dao unutrašnji revizor, sprovedeno je samo njih sedam, sedam je u procesu primene, a tri nisu sprovedene uopšte.

„To potvrđuje i godišnji izveštaj JUR koji je upućen Centralnoj jedinici za harmonizaciju pri Ministarstvu finansija. Razlog za nepotpuno sprovođenje preporuka bio je nedovoljan angažman odgovornog osoblja “, piše u izveštaju Nacionalne kancelarije za reviziju o godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva dijaspore za godinu koja je završena 31. decembra 2018. godine.

Dok u odgovoru za List Jeta në Kosovë, ovo ministarstvo navodi da je u periodu januar-jun 2019. godine, JUR, u okviru svojih dužnosti i odgovornosti, redovno nadgledao i izveštavao o sprovođenju datih preporuka.

Prema Zakonu o unutrašnjoj reviziji javnih finansija, direktor administracije bi, između ostalog, trebalo da preduzme radnje na poboljšanju sistema, u skladu sa preporukama proizašlim iz unutrašnje revizije.

Takođe, pravila funkcionisanja Odbora za reviziju u javnom sektoru, navode da bi odbor za reviziju trebalo da održava sastanke najmanje četiri puta godišnje.

„Prema izveštaju za prvu polovinu 2019. godine, u ovom procesu postoje značajna poboljšanja, a samim tim je primenjena i preporuka koju je dao NKR. Od ukupno 17 preporuka datih za 2018. godinu, 14 preporuka je primenjeno u potpunosti, dve su u toku, a samo jedna preporuka (koja je istovremeno nalaz NKR), a koja se odnosi na opravdanost avansa, nije sprovedena“, navodi se u odgovoru Qendrese Fazliu iz Odseka za odnose sa javnošću u ovom ministarstvu.

Fazliu je dalje izjavila da za neke preporuke koje je dao, bilo JUR ili NKR, treba više vremena za primenu, jer zahtevaju redizajniranje kontrolnih sistema.

„Vidi se da čak i preporuke JUR-a beleže status „u toku“ što znači da su preduzete neke radnje ili su one u potpunosti sprovedene, i da se ne uzimaju kao neispunjene preporuke“, rekla je ona Listu JnK.

S druge strane, prema revizoru, loš odgovor na preporuke JUR povećava opasnost od ponavljanja nedostataka utvrđenih od strane JUR, neefikasnog funkcionisanja sistema unutrašnje kontrole u sprečavanju eventualnih nedostataka.

Prema NKR-u, Jedinica za unutrašnju reviziju (JUR) u ovom resoru radi sa jednim revizorom, koji je istovremeno i direktor JUR-a.

„Za sprovođenje delotvorne revizije nužan je sveobuhvatan program rada koji odražava finansijske i druge rizike Ministarstva i daje dovoljne garancije delotvornosti unutrašnje kontrole”, navodi se u izveštaju NKR-a za ovo ministarstvo.

JUR je u svom Godišnjem planu revizije za 2018. godinu planirao četiri redovne revizije, od kojih su sve bile visokorizične, a godišnji plan je napravljen na osnovu procene rizika i prioriteta.

„Sve planirane revizije su obavljene. One su obuhvatile aktivnosti realizovane tokom 2017. i 2018. godine u sledećim oblastima: (a) rebalans budžeta i rashoda za MDSI, (b) sistem upravljanja vozilima i sistem kontrole nefinansijske imovine, (c) upravljanje ljudskim resursima i (d) revizija postupaka nabavki. Izveštaji revizije bili su kvalitetni i adekvatno dokumentovani, sadržali su nedostatke koji su identifikovani u sistemima unutrašnje kontrole i preporuke za dalje poboljšanje ovih pitanja“, poručuje revizor.

Odbor za reviziju, koji je imao mandat do 27.07.2018, održao je tri sastanka radi razmatranja nalaza i preporuka JUR-a, a u njemu je raspravljano i o izveštaju NKR-a.

Međutim, prema NKR-u, nakon ovog perioda Odbor za reviziju je bio odsutan do 13.03.2019, kada je obrazovan novi.

S druge strane, izveštaj o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Ministarstva dijaspore i strateških investicija za 2017. godinu, navodi da je MDSI dana 19.07.2017. osnovao Jedinicu za unutrašnju reviziju (JUR) u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 23/2009 o osnivanju i funkcionisanju jedinica za unutrašnju reviziju u javnom sektoru.

Ocena je revizora da su, iako je ova jedinica osnovana u drugoj polovini ove godine, dva kompletirana izveštaja bila kvalitetna i pružila su upravi jasnu sliku o načinu funkcionisanja unutrašnjih kontrola u revidiranim oblastima, kao i konkretne preporuke za dalja poboljšanja.

„MDSI je osnovao i Odbor za reviziju (OR), koji je za kratko vreme održao tri sastanka. Na tim sastancima uglavnom se razgovaralo o strateškim i godišnjim planovima koje je takođe usvojio OR”, navodi se u izveštaju.

Izazovi u funkcionisanju unutrašnje revizije u Opštini Priština

Opština Priština suočila se sa izazovima u funkcionisanju unutrašnje revizije.

Ovo je konstatacija Nacionalne kancelarije za reviziju (NKR) u njenom izveštaju za 2018. godinu za dotičnu opštinu.

Prema godišnjem planu Jedinice za unutrašnju reviziju (JUR) planirano je šest revizija.

Ali revizor napominje da je JUR za 2018. godinu finalizirao samo jedan izveštaj koji se odnosio na upravljanje imovinom u opštini.

„Ovo je rezultat lošeg upravljanja planom revizije JUR-a. Takođe, Odbor za reviziju, koji je prvi put obrazovan, još uvek nije uspeo da preduzme ništa. Razlog za nefunkcionisanje ove jedinice kako je planirano je taj što je bilo izazova sa rukovodstvom ove jedinice”, kaže se u izveštaju spoljnog revizora.

NKR upozorava da ovaj rezultat ukazuje na nespremnost da se prepoznaju i maksimalno iskoriste prednosti unutrašnje revizije ili da se obezbedi efikasno funkcionisanje unutrašnjih kontrola.

List je poslao pitanja Opštini Priština u vezi sa ovim pitanjima, ali nije dobio odgovor do objavljivanja ovog članka.

Jedinica za unutrašnju reviziju (JUR) u ovoj opštini radi sa četiri člana osoblja – direktorom JUR (trenutno vd) i tri revizora.

Sa druge strane, izveštaj za 2017. godinu u Opštini Priština ukazao je na nizak nivo primene preporuka iz prethodne i ranijih godina.

Nedostatak formalnog praćenja sprovođenja preporuka GR-a, prema revizoru, je uticao da se u potpunosti primeni samo mali broj preporuka, a većina njih je ili u procesu primene ili nisu sprovedene, uključujući preporuke iz prethodnih godina.

Prema njihovim rečima, opština nije propratila nijedan formalni postupak za upravljanje i nadgledanje načina na koji se sprovode preporuke GR-a.

Neprimenjene preporuke, koje se ponavljaju iznova i iznova, odnose se na: nizak nivo realizacije budžeta, pogrešnu klasifikaciju rashoda, nepotpune registre imovine, nedostatak registra rizika, loše poslovanje JUR-a, neispunjavanje obaveza od strane korisnika opštinskih stanova (stanari), nepotpuno prijavljivanje obaveza i neproveravanje 1/3 opštinske imovine.

Revizor dalje napominje da su neprekidne slabosti kada govorimo o sistemu kontrole uprave i drugim kontrolama u ključnim finansijskim sistemima dovele do: nepravilnosti u izvršavanju plaćanja i klasifikaciji rashoda; neispravnog funkcionisanja JUR; i slabosti u upravljanju prihodima i dugovima.

Između ostalog, u izveštaju za 2017. godinu se navodi da postoji niz slabosti koje se tiču trenutnog funkcionisanja JUR-a.

„Uprkos preporuci i posvećenosti rukovodstva da stavi u funkciju JUR, ova jedinica je skoro nefunkcionalna čak i u 2017. godini”, navodi se u izveštaju.

Prema NKR-u, tokom cele godine su priveli kraju samo jedan revizorski izveštaj o procesu upravljanja prihodima u „Biblioteci Hivzi Sylejmani”, a u toku su i tri revizije koje su pokrenute na zahtev uprave.

Tekuće revizije imale su isti fokus i odnosile su se na „Pozorište Dodona“, „Opštinski arhiv“ i „Dečji kulturni centar Opštine Priština“.

Revizor takođe primećuje da JUR nije sastavio statut JUR-a, a Strateški plan i Godišnji plan rada pripremljeni su, ali nisu odobreni i potpisani od strane direktora administracije.

Prema NKR – u ovaj rezultat ukazuje na nedostatak spremnosti da se prepoznaju i maksimalno iskoriste prednosti unutrašnje revizije ili da se obezbedi delotvorno funkcionisanje unutrašnjih kontrola.

Nesprovođenje konkretnih preporuka revizora od strane Pošte Kosova

Nacionalna kancelarija za reviziju (NKR) je u svojim nalazima za 2018. godinu o Pošti Kosova ocenila da su izveštaji JUR-a kvalitetni i pružila je konkretne preporuke za dalja poboljšanja.

Međutim, prema navodima ove kancelarije, finalizirane revizije nisu obuhvatile aktivnosti u tekućoj godini, već su se uglavnom fokusirale na aktivnosti iz 2017. godine.

Štaviše, napominje se da je jedinica za unutrašnju reviziju izvršila većinu revizija koje je planirala, ali ova jedinica nije realizovala svoj plan u celini.

„Nepokrivanje tekućeg perioda revizijama JUR smanjuje sigurnost uprave u pogledu funkcionisanja finansijskih sistema. Takođe, nezavršeni program JUR-a smanjuje sigurnost koja se daje upravi u pogledu funkcionisanja mera kontrole u preduzeću. Ovo može dovesti do neidentifikovanih slabosti i nastavljanja nedelotvornih praksi, koje u konačnici mogu dovesti do finansijskih gubitaka po Poštu Kosova”, kaže se u izveštaju spoljnog revizora.

O tim pitanjima, Arsim Mehmeti, službenik za odnose sa javnošću Pošte Kosova, rekao je JnK-u da pitanja istaknuta u izveštaju revizora Nacionalne kancelarije za reviziju u vezi sa unutrašnjom revizijom Pošte Kosova ad. nisu predstavljala osnovu za mišljenje.

„Diskutovali smo o pitanjima koja je utvrdio NKR, a koja se tiču unutrašnje revizije, sa njihovim osobljem na sastancima koje smo imali. Osporili smo ove nalaze i takođe objasnili da je nebitno obuhvatiti ta pitanja izveštajem“, piše u njegovom odgovoru.

Međutim, predsednik Odbora Pošte Kosova, Halit Isufi, je u dopisu upućenom NKR-u, istakao da se slaže sa nalazima i preporukama glavnog revizora i obećao je da će se iste rešiti planom čija se priprema očekuje ubuduće.

Međutim, Mehmeti je dodao da je prema Planu rada, koji je odobrio Odbor za reviziju, postupio u skladu sa obavezama i odgovornostima JUR-a.

„Revizije se vrše da bi se utvrdila usaglašenost poslovnih procesa sa relevantnim zakonodavstvom, propisima i drugim pravilima, pružili korisni revizorski izveštaji koji pomažu upravi da razume njihove rizike i pruže praktične preporuke za poboljšanje postupaka kontrole, procesa i odluka kako bi se odgovorilo na rizike sa kojima se preduzeće suočava“, dodao je on.

„Da bismo to postigli naravno da smo zajedno sa Odborom za reviziju procenili da bi naše aktivnosti u prvoj polovini 2018. trebalo više da se  usredsrede na period 2017,  ne zaobilazeći aktivnosti i za 2018. godinu. U drugoj polovini 2018. godine revizije su obuhvatile i 2018. godinu (izveštaji svedoče o tome)“, rekao je on.

Iz ovog preduzeća poručuju da je prema Godišnjem planu planirano devet revizija i tri aktivnosti.

„Od ovog broja, samo jedna revizija nije završena iako je bila u toku. Stoga se može zaključiti da je plan rada u vezi sa aktivnostima u potpunosti realizovan, a revizije 90%. Odbor za reviziju je takođe obavešten o nemogućnosti završetka poslednje revizije i to zbog toga što smo se uključili u aktivnosti koje su smatrane prioritetnim. Odbor za reviziju takođe ima pravo da izmeni godišnji plan“, rekao je Mehmeti za List JnK.

Prema NKR-u, Jedinica za unutrašnju reviziju (JUR) radi sa dva člana osoblja – direktorom JUR-a i revizorom, dok je za delotvornu reviziju potreban sveobuhvatan program rada koji oslikava finansijske i druge rizike kompanije i pruža dovoljnu sigurnost kada govorimo o delotvornosti unutrašnje kontrole.

NKR dalje navodi da je JUR pripremio godišnji plan u kome je planirao devet revizija i tri aktivnosti.

„Osam njih je realizovano tokom 2018. godine. U svojim izveštajima, JUR je upravi pružio informacije o tome koliko su bile efikasne unutrašnje kontrole i njihovo funkcionisanje.  Pristup unutrašnje revizije bio je zasnovan na rizicima i događajima kompanije“, navodi se u izveštaju.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno