Connect with us

Članci

Institucije se ne obaziru na unutrašnje revizore

Avatar

Published

on

Tekst je preveden sa albanskog i nije lektorisan.

Piše: Emirjeta Vllahiu

Osam kosovskih institucija, među kojima ministarstva, agencije, opštine i javna preduzeća imaju probleme u vezi sa sprovođenjem preporuka i u drugim pitanjima u vezi sa unutrašnjom revizijom.

Nacionalna kancelarija za reviziju pri Ministarstvu javne uprave (MJU) je u izveštaju za 2018. godinu konstatovala nedostatke u funkcionisanju Jedinice za unutrašnju reviziju (JUR).

Sa druge strane, preporuke JUR-a pri Ministarstvu pravde primenjene su samo delimično, usled odsustva formalnog praćenja sprovođenja preporuka i neangažovanja revizora.

Nedostataka u funkcionisanju unutrašnje revizije bilo je i u Regionalnoj vodovodnoj kompaniji „Priština”, uglavnom zbog ignorisanja preporuka dobijenih od Jedinice za unutrašnju reviziju (JUR).

Sa druge strane, Jedinica za reviziju Ministarstva rada i socijalne zaštite  (MRSZ) realizovala je godišnji plan revizije za 2018. godinu, pošto su primenili preporuke koje su dobili od Nacionalne kancelarije za reviziju u vezi sa unutrašnjom revizijom.

Bez nedaća u ovoj oblasti nije bila ni Kosovska agencija za privatizaciju (KAP), koja do 2019. godine, nije odobrila sastav Odbora za reviziju, dok je u odgovoru za KALLXO.com, ova agencija stavila na znanje da je odbor obrazovan početkom ove godine.

Nacionalna kancelarija za reviziju (NKR) utvrdila je neispunjavanje godišnjeg plana revizije u Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost (KAJB), koja deluje u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za 2018. godinu.

Prema rečima revizora, neispunjavanje plana JUR-a, može uticati na to da se ne identifikuju i ne reše mogući nedostaci u procesu kontrole kao i da se izgubi mogućnost daljih poboljšanja.

Sa druge strane, MUP je u odgovoru upućenom KALLXO.com rekao da je Kosovska akademija za javnu bezbednost popunila slobodno mesto unutrašnjeg revizora.

RVK ‘Priština’ kreće sa sprovođenjem preporuka proizašlih iz unutrašnje revizije

Nacionalna kancelarija za reviziju (NKR) je u izveštaju za 2018. godinu za Regionalnu vodovodnu kompaniju „Priština” konstatovala da nije propraćeno sprovođenje preporuka koje je dala Jedinica za unutrašnju reviziju (JUR).

Prema njihovim rečima, JUR nije osnovao niti vodi sistem za praćenje saopštenih rezultata rada, kako bi se obezbedilo delotvorno sprovođenje preporuka.

Jedinica za unutrašnju reviziju istakla je da je praćenje primene preporuka izvršila u narednoj reviziji, dakle u njoj je utvrdila da li su preporuke ispoštovane ili ne.

„Nenadgledanje primene preporuka nosi opasnost neblagovremenog informisanja Odbora za reviziju i zakašnjenja u sprovođenju preporuka, što posledično sprečava poboljšanje procesa upravljanja, upravljanje rizikom i proces blagovremene kontrole”, stoji u izveštaju Nacionalne kancelarije za reviziju.

Revizor je konstatovao da ni uprava ne nadgleda sprovođenje preporuka JUR-a, i tokom revizije nije pokazala da na sistematskoj osnovi prati napredak ostvaren u ispunjavanju preporuka dobijenih od JUR-a.

„Službenici ovog preduzeća smatraju da su komentari dati u vezi sa preuzetom obavezom rada na ispunjavanju preporuka u izveštajima o unutrašnjoj reviziji, kao i pojedinačne inicijative menadžera odgovornih za njihovu realizaciju, sasvim dovoljni”, navodi se u nastavku izveštaja.

Sa druge strane, RVK „Priština” u odgovoru za KALLXO.com kaže da u 2019. godini radi na sprovođenju preporuke koju je dobio od Nacionalne kancelarije za reviziju u vezi sa unutrašnjom revizijom.

Prema njihovim rečima, tokom 2019. godine se preporuke prate na tromesečnoj osnovi od strane jedinice za unutrašnju reviziju.

„Nakon svake revizije, uprava sastavlja Akcioni plan o nalazima / preporukama, koji sadrži i vreme i odgovornosti za primenu, dostavlja se Kancelariji za unutrašnju reviziju (KUR) nakon čega, KUR nadgleda i prati sprovođenje preporuka, u skladu sa akcionim planom”, stoji u odgovoru kompanije datom KALLXO.com.

MRSZ ostvaruje napredak u sprovođenju godišnjeg plana revizije 

Ministarstvo rada i socijalne zaštite (MRSZ) uzelo je u obzir preporuke koje je dobilo od Nacionalne kancelarije za reviziju te je tokom 2018. godine funkcionisalo dobro i u celosti je realizovalo svoj godišnji plan revizije.

„[JUR] je za 2018. godinu izradio godišnji plan rada, koji počiva na strateškom planu, kojim su planirane 22 redovne revizije i dve na zahtev”, stoji u izveštaju.

Međutim, situacija je bila drugačija u nalazima za 2017. godinu.

Revizor MRSZ-a je konstatovao slabo dokumentovanje revizorskog dosijea pri samom JUR-u.

„Pregledali smo revizorske dosijee za revizije koje je realizovao JUR ‘za Dom za starce i lica bez porodičnog staranja, Priština’ i videli smo da revizorskom dosijeu nisu priloženi dokazi i propratna dokumentacija koja potkrepljuju nalaze revizije”, kaže se u izveštaju.

KAP je ove godine obrazovao Odbor za reviziju

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) do 2019. godine, nije odobrila sastav Odbora za reviziju, dok je u odgovoru za KALLXO.com, ova agencija istakla da je odbor obrazovan početkom ove godine.

„Agencija nije obrazovala odbor za reviziju za 2018. godinu. Razlog neosnivanja OR bilo je odsustvo odbora do kraja meseca maja i očekivanje Administrativnog uputstva MF-01/2019 o osnivanju i funkcionisanju OR”, kaže se u izveštaju NKR za 2018. godinu, za ovu agenciju.

S tim u vezi, KAP je izjavio za KALLXO.com da je dana 29.03.2019, Odbor direktora agencije doneo odluku da obrazuje odbor za reviziju sastavljen od tri člana.

„Preporuka Nacionalne kancelarije za reviziju već je primenjena. Sem toga, predočili smo i obaveštenje o osnivanju OR i odgovornim službenicima Nacionalne kancelarije za reviziju, u sklopu redovnog izveštaja o procesu primene njihovih preporuka”, kaže se u njihovom odgovoru.

Prema Zakonu o unutrašnjoj kontroli javnih finansija, kada je reč o Odboru za reviziju u javnom sektoru, svi subjekti u javnom sektoru su dužni da obrazuju Odbor za reviziju u skladu sa odredbama predviđenim ovim zakonom.

Nedostaci zabeleženi u MJU u vezi sa unutrašnjom revizijom

Nacionalna kancelarija za reviziju pri Ministarstvu javne uprave (MJU), konstatovala je nedostatke u funkcionisanju Jedinice za unutrašnju reviziju (JUR) u izveštaju za 2018. godinu.

Prema rečima revizora, postoji jedan broj slabosti u vezi sa aktuelnim radom ove jedinice.

„Od sedam izveštaja, u njih tri je delokrug revizije usredsređen na prethodnu godinu i na početak 2018. godine. JUR je smatrao za shodnim da preispita neke događaje i u prethodnim periodima”, stoji u izveštaju.

Revizor ističe da je nivo primene preporuka i dalje mali, pošto je odgovoreno samo na 35 procenata preporuka koje je dao unutrašnji revizor.

Prema njihovim rečima ovo je rezultat nedovoljne posvećenosti revidiranih jedinica da ih primene.

„Ne možemo zaključiti iz zapisnika odbora za reviziju da je ovaj odbor doprineo poboljšanju funkcionisanja JUR-a, imajući u vidu da nije dao nijednu preporuku za dalja poboljšanja”, navodi se dalje u izveštaju.

Kada govorimo o nalazima revizora, ovo ministarstvo je u odgovoru datom KALLXO.com rekao da su preduzete odgovarajuće radnje da delokrug revizije obuhvati aktuelnu godinu, sa ciljem da se otklone nedostaci u sistemima na vreme, a ne po završetku ovih događaja.

„Sem toga, preduzete su mere da se Odbor za reviziju pozabavi preporukama proizašlim iz izveštaja JUR-a, koji mora snositi odgovornost za nadzor i neprekidno izveštavanje o sprovođenju preporuka”, rekao je za KALLXO.com, Zeqir Bekolli, šef Odeljenja za odnose sa javnošću pri MJU-u.

Zakon o unutrašnjoj reviziji predviđa da se revizije moraju realizovati u skladu sa ovim zakonom, pravilima, politikama, priručnicima, uputstvima, statutom za unutrašnju reviziju, kodeksom etike i profesionalnih standarda koje je ministar proglasio u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo pravde sa delimičnom primenom preporuka

Preporuke JUR-a samo su delimično primenjene u Ministarstvu pravde (MP), ocenio je revizor u izveštaju za 2018.

„Ovo potvrđuje i Godišnji izveštaj JUR-a dostavljen Centralnoj jedinici za harmonizaciju unutrašnje revizije pri Ministarstvu finansija. Ovaj izveštaj navodi da je od ukupno 19 datih preporuka, pet (5) sprovedeno, 10 je u procesu primene a četiri (4) nije primenjeno uopšte”, kaže se u nalazima Nacionalne kancelarije za reviziju za Ministarstvo pravde.

Razlog za nesprovođenje preporuka na odgovarajućem nivou, prema njima jeste nedovoljno zalaganje uprave kao i odsustvo formalnog praćenja primene preporuka.

I izveštaj za 2017. godinu za MP beleži da su preporuke JUR-a bile delimično primenjene.

„Neophodan je kvalitetniji i veći rad Odbora za reviziju kako bi se podstakla primena preporuka proizašlih iz unutrašnje i spoljne revizije”, kaže se u izveštaju za 2017. godinu.

Prema administrativnom uputstvu br. 01/2019 o osnivanju i funkcionisanju odbora za reviziju u javnom sektoru, odbor za reviziju razmatra kratke izveštaje, nalaze, preporuke proizašle iz unutrašnje revizije i obezbeđuje da je rukovodilac subjekta u javnom sektoru na njih propisno odgovorio.

KALLXO.com je dostavio pitanje Ministarstvu pravde u vezi sa ovim pitanjem, ali do objavljivanja ovog članka nije dobio nikakav odgovor.

 Nacionalna kancelarija za reviziju (NKR) utvrdila je da Kosovska akademija za javnu bezbednost (KAJB) koja deluje u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nije ispunila godišnji plan revizije za 2018. godinu.

„Prema godišnjem planu JUR, planirano je da se u KAJB-u tokom 2018. godine sprovede pet revizija, ali je ova jedinica tokom 2018. godine sprovela samo dve revizije. Ovakva situacija je nastupila kao posledica premeštaja revizora KAJB-a u Ministarstvo finansija. Ova jedinica je imala samo jednog revizora a premešten je u ministarstvo meseca jula”, kaže se u izveštaju.

Prema rečima revizora, neispunjavanje plana JUR-a, može uticati na neidentifikovanje i nerešavanje mogućih nedostataka u procesu kontrole kao i da se izgubi mogućnost daljih poboljšanja.

Sa druge strane, MUP je u odgovoru za KALLXO.com rekao da je Kosovska akademija za javnu bezbednost popunila slobodno mesto unutrašnjeg revizora.

„Činjenica da je tokom ovog perioda ovo radno mesto bilo slobodno, nije uticala na obavljanje poslova i unutrašnju kontrolu pri KAJB-u. Obaveštavamo vas da je 2018. godine, kao rezultat dobrog učinka, KAJB akreditovan od strane Nacionalne uprave za kvalifikacije za stručno osposobljavanje agencija za javnu bezbednost i da je dobio međunarodnu akreditaciju IADLEST-a, sa sedištem u SAD-u”, kaže se u njihovom odgovoru.

Prema podacima revizora, sistemi unutrašnje revizije MUP-a i tri agencije u sklopu istog (KP, PIK i KAJB), obrazovali su jedinice za unutrašnju reviziju (JUR).

Ovi mehanizmi deluju sa četiri revizora u MUP-u, pet revizora u KP-u, jednim revizorom u KAJB-u i jednim revizorom u PIK-u.

Opština Mitrovica bez Odbora za reviziju

Opština Mitrovica nije obrazovala Odbor za reviziju (OR) tokom 2018. godine, kao što je dužna da učini u skladu sa zakonom. Nacionalna kancelarija za reviziju (NKR) kaže da je do neosnivanja Odbora za reviziju došlo zbog nemogućnosti da se pronađe spoljno osoblje koje bi učestvovalo u ovom odboru, kao što to predviđa zakon o unutrašnjoj kontroli javnih finansija br. 06/L-021, član 20.

Sa druge strane, Opština Mitrovica je u odgovoru za KALLXO.com, rekla da je Odbor za reviziju obrazovan, ali je poništen pošto je njegov sastav u suprotnosti sa pravilima na snazi.

 „U skladu sa novim zakonom, 2/3 treba da budu spoljni članovi, tako da smo u potrazi za spoljnim članovima iz građanskog društva, ali je veoma teško pronaći 3 spoljna člana sa iskustvom u reviziji”, kaže se u odgovoru.

Međutim, opština ističe da je u toku postupak koji će omogućiti da se što pre upotpuni sastav članstva.

Sa druge strane, prema NKR, neobrazovanje odbora u skladu sa propisima na snazi, može uticati na to da se rad unutrašnjeg revizora ne proprati dovoljno i da proces primene preporuka bude niskog nivoa.

„Predsednik treba da preispita imenovanje članova odbora za reviziju i da obezbedi da njihov izbor odgovara zahtevima zakona i odnosnih uredbi, isključujući službenike koji mogu biti predmet unutrašnje revizije, kako bi se poboljšala finansijska kontrola i upravljanje”, preporučuje revizor.

Opština Uroševac – Slabosti u unutrašnjoj reviziji

Nacionalna kancelarija za reviziju našla je slabosti u funkcionisanju unutrašnje revizije i u Opštini Uroševac.

Od 12 planiranih revizija, Jedinica za reviziju je privela kraju samo 9 izveštaja.

„U jednom od finaliziranih izveštaja ‘Postupci upravljanja nabavkama u periodu od 30.09.2017. do 15.07.2018’, dati su samo opisi i nalazi koji ne odgovaraju cilju revizije. Iz deset finaliziranih izveštaja, proizašlo je ukupno 34 preporuke, od kojih je 10 sprovedeno, 13 je bilo u toku a 11 nije primenjeno”, stoji u nalazima revizora.

Sa druge strane, prema njihovim rečima, u periodu od januara – jula 2018. godine, Odbor za reviziju je održao samo jedan sastanak.

„Dok je dana: 26.09.2018. doneta odluka o novom odboru, koji je održao četiri sastanka, koji međutim nisu formalizovani.  Ovo onemogućava da se proveri da li je OR razmotrio izveštaje JUR ili ne”, kaže se u izveštaju.

NKR dalje ističe da je sistem unutrašnje revizije ključni deo unutrašnje kontrole i kao takav mora pružiti sigurnost delotvornosti mera unutrašnje kontrole.

„Nezavršen program JUR-a i nesprovođenje preporuka smanjuje sigurnost uprave u vezi sa funkcionisanjem finansijskih sistema. Nefunkcionalan Odbor za reviziju ne služi funkciji revizije i slabi ulogu i nezavisnost unutrašnje revizije. Ovo takođe slabi mogućnost uprave da bude sigurna u delotvornost mera unutrašnje kontrole”, neki su od rizika koje je najavio NKR.

U vezi sa ovim pitanjima, KALLXO.com je dostavio svoje pitanje Opštini Uroševac, ali predstavnici iste nisu na njega odgovorili do objavljivanja ovog članka.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno