Nijedan sudija Vrhovnog suda nema zajedničku imovinu sa ženom

Tekst je preveden sa albanskog i nije lektorisan

U okviru projekta za unapređenje imovinskih prava, Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN) realizuju jedno istraživanje u vezi sa registracijom imovine u ime oba supružnika.

Projekat je predviđen za predstavljanje nalaza u vezi sa imovinom visokih zvaničnika u Republici Kosovo.

Ovo istraživanje rezlutira da od 16 sudija Vrhovnog suda kontaktiranih od strane BIRN-a, uključujući tu i predsednika suda, od 11 kojih smo dobili odgovor, samo 2 sudije rekli su da poseduju nekretnine registrovane na ime oba supružnika.

Iz toga proizilazi da nijedan sudija Vrhovnog suda nema nepokretnu imovinu registrovanu na zajedničkom imenu sa suprugom.

I sam Predsednik ovog suda, Enver Peci, izjavio je da ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu registrovanu na zajedničko ime sa svojom suprugom.

“Što se tiče registrovane imovine, posedujem nepokretnu imovinu na moje ime, kuću u severnom delu Mitrovice, međutim, pošto postoji problem sa opštinom Severna Mitrovica i moj pristup toj opštini je do sada bio onemogućan, nisam aplicirao za legalizaciju istog, ”rekao je predsednik Vrhovnog suda Kosova, Enver Peci.

Peci je za BIRN dodao da će prvom prilikom imovinu uknjižiti na zajedničko ime sa suprugom.

“U trenutku kada se stvore uslove, ja ću legalizovati kuću i registrovati je sa ½ na moje ime i drugu polovinu na ime moje supruge. U južnom delu Mitrovice koristim iznajmen stan koji mi je dodeljen od strane Skupštine opštine Mitrovica, koji je u i na ime moje supruge“, rekao je on.

Jedine sudije Emine Kaqiku i Emine Mustafa, bile su jedine koje su izjavile da poseduju nepokretnu imovinu registrovanu na zajedničko ime sa suprugom.

Dok su sudije Gyltene Sylejmani i Jelena Krivokapić za BIRN izjavile da je imovina koju poseduju registrovana na njihovo ime i da nemaju imovinu upisanu na zajedničko ime sa suprugom.

“Imam imovinu na moje ime. Sve podaci registrovani su u Agencija za borbu protiv korupcije. U suvlasništvu sa mojim suprugom nemam ništa registrovano”, rekla je sudija Gyltene Sylejmani.

Među sudijama koji su se oglasili u vezi sa vlasništvom bilo je i onih koji su izjavili da trenutno nemaju nikakvu nepokretnu imovinu registriranu na njihovo ime.

Sudije Muhamet Rexha i Beshir Islami bili su oni koji su izjavili da ne poseduju nikakvu nekretninu registrovanu na njihovo ime.

“Nemam nijednu nekretninu upisanu na moje ime, sva imovina koju sam prijavio nije registrovana u katastru na moje ime, već na ime mog pokojnog oca”, izjavio je sudija Beshir Islami.

Pre dve godine, Agencija za ravnopravnost polova u saradnji sa Katastarskom agencijom, predložili su Vladi Republike Kosova da usvoji administrativno uputstvo za registraciju zajedničke nepokretne imovine na ime dva supružnika.

Vlada je usvojila ovu inicijativu kao glavni faktor u ohrabrivanju novih parova od početka stvaranja imovine da uživaju pravo da registruju tu imovinu na ime oba supružnika, pravo zagarantovano Ustavom Kosova i važećim zakonima na snazi.

Ovo Administrativno uputstvo sa br. 03/2016 o posebnim merama za registraciju zajedničke nepokretne imovine u ime dva supružnika oslobađa supružnike koji prvi put registruju imovinu.

Međusobno vlasništvo supružnika – podrazumeva imovinu koja je stvorena u braku i koja je registrovana kao zajednička imovina, upravlja se zajednički i ne može se otuđiti bez saglasnosti supružnika.

U skladu sa ovim Administrativnim uputstvom, javni organi su obavezni da sprovode posebne privremene mere kako bi se povećao broj registrovanih žena kao zajedničkih vlasnika i ubrzalo ostvarivanje činjenične jednakosti između muškaraca i žena u pravo svojine.

U okviru ove inicijative KALLXO.com je nekoliko meseci kasnije kontaktirala gradonačelnike 31 opštine Kosova, kao i direktore direktorijata svih onih opština koje su pitale da li su registrovale imovinu na ime oba supružnika.

Iz ovog istraživanja proizašlo je da od 31 predsednika 31 opštine u Republici Kosovo koje je kontaktiralo BIRN, od kojih je od 16 dobilo odgovore, samo 4 gradonačelnika izjavila su da poseduju nepokretnu imovinu registriranu na zajedničkom imenu sa supružnikom odnosno supružnicom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.