Revizorski izveštaji za Novo Brdo, Štrpce i Klokot: Nezakonito zapošljavanje, kolektivno otpuštanje radnika…

Nakon revizorskih izveštaja za opštine na Severu Kosova, Crno beli svet objavljuje izveštaje za još tri opštine sa većinski srpskim stanovništvom – Novo Brdo, Štrpce i Klokot takođe za 2018. U nastavku pogledajte koji su nalazi kosovskog revizora za ove opštine.

Opština Novo Brdo

Nepoštovanje zakonskih procedura tokom izdavanja građevinskih dozvola

Opština Novo Brdo u četiri slučaja nije izdala potvrdu o prijemu zahteva podnosioca za građevinsku dozvolu.

“Takođe, prijave stranaka nije protokolisana, niti potpisana, čime se ne može dokazati datum prijema zahteva za građevinsku dozvolu,” stoji u izveštaju.

U tri slučaja prihvaćeni zahtevi za građevinske dozvole (nestambene objekte) nisu imali priloženi akt za postavljanje građevinskih uslova, niti procenu uticaja na životnu sredinu što se zahteva Zakonom o zaštiti životne sredine.

Nepotpune informacije u dosijeima poreskih obveznika:
“Od osam slučajeva revizije, u pet – poreski obveznici su dobili više od jednog identifikacionog broja. U jednom slučaju su nedostajale slike imovine i lični broj poreskog obveznika.”

Bez dokaza da zaposleni dolaze na posao: Zaposleni u srpskim školama plaćeni iz kosovskog budžeta

U 20 slučajeva revizije u Direkciji za obrazovanje u opštini Novo Brdo za 14 slučajeva nisu pruženi dokazi o prisustvu na radnom mestu.

“Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da su nastavnici radili, iako se oni plaćaju redovnim platama. Bruto plate za ove radnike tokom 2018. godine su bile 43,393€,” stoji u izveštaju.

Nepružanje dokaza se dogodilo, jer su, dodaje se, ovi radnici angažovani u školama pod srpskim obrazovnim sistemom, iako se pomenuti nastavnici plaćaju iz budžeta “Republike Kosovo”. Opština je takođe preko konkursa izabrala, ili zaposlila i direktore koji se plaćaju iz opštinskog budžeta za upravljanje istim institucijama.

Zapošljavanje radnika bez testiranja i ispunjenja kriterijuma

Revizor je takođe došao do nalaza da su dva obrazovna radnika – nastavnici za građansko obrazovanje i geografiju zaposleni intervjuisanjem, nesprovodeći pismeno testiranje, što je propisano zakonom.

Na konkursu za službenika za planiranje i razvoj, kandidat je trebalo da ima završen Fakultet građevinarstva ili arhitekture, dok je zaposleni kandidat imao završenu visoku školu građevinarstva.

Službenik za hitno reagovanje je, prema konkursu, trebalo da ima završen Fakultet za upravljanje hitnim situacijama i jednu godinu radnog iskustva, dok je izabrani kandidat imao završen Fakultet geografije i nije imao radnog iskustva.

Istovremeno, komisija koja je bila zadužena za izbor nije bila odgovarajuća.

Radnici angažovani bez ikakvog postupka

Revizija angažovanja radnika pod ugovorom o posebnim uslugama je identifikovala da je opština angažovala 6 radnika sa ugovorom o posebnim uslugama, a da je njihov izbor izvršen bez ikakvog postupka. U pet slučajeva je prekoračen zakonski rok angažovanja više od 6 meseci.

Sudska kazna zbog otpuštanja

Opština Novo Brdo otpustila je dva obrazovna radnika zbog čega je doneta sudska odluka o kažnjavanju opštine i rukovodioca Direkcije za obrazovanje. Isplata je izvršena iz opštinskog budžeta za kapitalne investicije u iznosu od 6,972€.

Projekti bez izvršnog plana za izgradnju
Opština Novo Brdo je u dva slučaja ugovorila radove bez izrade izvršnih projekata, gde se određuje detaljni opis projekta.

Detalajan izveštaj za opštinu Novo Brdo pogledajte OVDE.

Opština Klokot

I dok je opština Novo Brdo veći problem imala sa zapošljavanjem, u Klokotu su zabeleženi problemi u vezi sa kolektivnim otkazima, ali i nizom drugih pitanja.

Tako je opština jednostrano raskinula ugovor sa 51 zaposlenim, od kojih 40 u obrazovanju.

“Pregledom dokumentacije za 5 radnika kojima je prekinut radni odnos ustanovili smo da menadžment nije ispoštovao jedan od članova Zakona o radu – iako su zaposleni imali ugovore o radu do 2024. godine, menadžment opštine je ugovore proglasio ništavnim i izdao rešenja o prekidu ovih ugovora,” navodi revizor.

Revizor je uočio niz nepravilnosti – nije obavešten sindikat o planu za kolektivno otpuštanje; u rešenju nisu navedene mere za ublažavanje posledica kolektivnog otpuštanja; nije obavešten zavod za nezaposlene o kolektivnom otpuštanju kako bi se otpuštenim radnicima pomoglo u pronalaženju novog posla i nije ispoštovan član Zakona o radu po kojem opština nije imala pravo da raspiše konkurs i uposli druge osobe pre nego što ponudi vraćanje na posao radnicima kojima je prekinut ugovor.

Posle kolektivnih otkaza nezakonito raspisivanje konkursa

Još jedan od nalaza tiče se zapošljavanja u ovoj opštini.

Opština je raspisala konkurs za prijem u radni odnos 72 službenika – nastavnog i pomoćnog osoblja u školama.

Međutim, kako je opština odmah nakon otpuštanja radnika raspisala novi konkurs za prijem u radni odnos novih službenika upravo je to bilo u suprotnosti sa tačkom Zakona o radu prema kojoj poslodavac nema pravo da raspiše konkurs i uposli druge osobe pre nego što ponudi vraćanje na posao radnicima kojima je prekinut ugovor.

Pored toga, tokom raspisivanja konkursa nisu jasno definisani uslovi i kriterijumi konkursa za sve škole, pa je tako, na primer, nastavnica koja je primljena za predmet fizika imala završenu samo srednju tehničku školu, a komisija ju je ocenila sa maksimalnim brojem bodova.

Dalje, članovi izborne komisije nisu izabrani prema administrativnom uputstvu: pismeni test nije sproveden, obrazac za bodovanje kandidata nije bio usaglašen sa uslovima i kriterijumima konkursa, što je, kako se dodaje, izbornoj komisiji otvorilo mogućnost da diskriminišе i nepravilno oceni pojedine kandidate.

Takođe, lista bodovanja koju je komisija sačinila nije sadržala broj osvojenih poena, a nije naveden ni pravni savet na osnovu kog nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe, jer žalbena komisija nije ni imenovana.

Privremeni direktori škola na platnom spisku duže nego što bi trebalo

Istovremeno, predsednik opštine je imenovao tri privremena Direktora škola kako bi oni obavljali te funkcije.

Pomenuti direktori bili su na platnom spisku do 31. decembra 2018, iako zakon propisuje da važenje ovih imenovanja traje do poslednjeg dana završetka aktuelne školske godine.

Nabavka mobilnih telefona bez procedure nabavki: 2.769.90€

Revizor je utvrdio je da je opština nabavila tri mobilna telefona bez sprovođenja postupka javnih nabavki, izvršivsi isplatu u vrednosti od 2,769.90€:

“Subjekt je u predmetu priložio nevažeći ugovor. Objašnjenje menadžmenta je da nisu bili upoznati da treba da se preduzme postupak nabavke, jer je prethodna vlast koristila ponudu operatera za snabdevanje mobilnim telefonima koje nije vratila.”

Nepravilnosti na tenderu

Opština je sklopila javni okvirni ugovor „Rehabilitacija, izgradnja i asfaltiranje puteva u opštini Klokot” u vrednosti od 201,221€ za period od 24 meseca. Sprovedena je tenderska procedura otvorenim postupkom:

“Kancelarija za javne nabavke pokrenula je postupak nabavke iako nije identifikovala lokacije na kojima su potrebna investiranja. Tenderska dokumentacija predata je samo uz predmet i predračun, bez priloženih investicionih projekata.

Takođe, prema Zakonu o izgradnji u slučaju izgradnje potrebna je odgovarajuća dokumentacija kao što su građevinska dozvola i inspekcijski nadzor, koje opština nije obezbedila. Takođe, tokom ocenjivanja tendera, izveštaj procene tendera navodi kao početni datum pripreme izveštaja procene 18.6.2018, dok je izveštaj komisije procene tendera potpisan/završen 06.7.2018. Iako je proces evaluacije EO završen 6/7/2018, menadžer nabavke obavestio je neuspešne i uspešne kandidate dana 20.6.2018.”

“Ugovorene su neobično niske cene za određene pozicije. Na primer, cena za poziciju ‘4.3 Podizanje postojećih fekalnih kanalizacionih šahtova do nivoa putnog projekta. Cena koja uključuje snabdevanje i ugradnju pregradnih kapaka do 40 tona’ u ugovoru sa pobedničkom kompanijom sadrži 1€, dok je tržišna cena koju je objavila RKJN, samo poklopac može koštati 160€,” navodi se takođe.

Pogrešni koeficijenti za obračun plata u obrazovanju
Svi zaposleni nastavnici u odeljenju obrazovanja, bez obzira da li rade u predškolskom, osnovnom ili srednjem obrazovanju, primaju plate obračunate po koeficijentu koji je do 2011. bio u upotrebi isključivo za nastavnike osnovnog obrazovanja.

Detaljan izveštaj za opštinu Klokot pogledajte OVDE.

Opština Štrpce

I opština Štrpce imala je problema u vezi sa otpuštanjem i zapošljavanjem radnika.

Nepoštovanje zakona i pravilnika u vezi sa otpuštanjem radnika

Utvrđeno je da je rukovodstvo odeljenja obrazovanja jednostrano raskinulo ugovor sa dvojicom zaposlenih pre isteka ugovora, uz obrazloženje da zaposleni nisu ispunjavali radne obaveze.

Međutim, revizor nije našao dokaze da su zaposleni pismeno opomenuti za neispunjenje radnih obaveza niti dokaze da su zaposleni blagovremeno obavešteni o nameri da se raskine ugovor.

Nepoštovanje zakona i pravilnika u vezi sa prijemom radnika

Opština Štrpce je početkom 2018. raspisala konkurs za prijem u radni odnos učiteljice u školi „Staja Marković”.

Tokom raspisivanja konkursa nisu jasno definisani uslovi i kriterijumi konkursa; lista bodovanja koju je komisija sačinila nije sadržala broj osvojenih poena; ne postoje beleške izborne komisije o osvojenim poenima vezanim za stručnost; u odluci o konačnom izboru nije naveden pravni savet na osnovu koga nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe, jer žalbena komisija nije ni imenovana; ugovor sa odabranim kandidatom je potpisan pre konačne odluke komisije.

Medicinska oprema nabavljena za nedovršeni objekat

“Opština je sklopila ugovor za ‘Nabavku specijalne medicinske opreme’ pojedinačne vrednosti manje od 1,000€ u iznosu od 27,280€. Isporuka je dovršena, ali roba još nije upotrebljena. Ta roba ostaje u skladištu opštine. To se desilo, jer zgrada u kojoj će se smestiti oprema nije završena, a u to vreme nije pravilno ni planirano snabdevanje opremom,” još jedan je od nalaza revizora.

Isplata od 30.000 evra bez izveštaja o prijemu

Opština je potpisala sporazum o razumevanju za sufinansiranje nekoliko projekata i revizor je ustanovio da je lokalna samouprava na osnovu ugovora koji je sklopila 2017. o sufinansiranju (sa UNDP Kosovo) za implementaciju projekta “Integrisani teritorijalni razvoj 2” isplatila 30,000€ bez izveštaja o prijemu i bez fakture koja bi potvrdila protivvrednost tih troškova.

Kapitalni projekat bez izvršnog projekta, problemi u tenderu, nedostatak dokumentacije …

Nedostaci su uočeni i kod kapitalnog projekta koji se sprovodio na osnovu sporazuma o razumevanju u ukupnom iznosu od 621,328€.

Iznos koji je uložen od strane Ministarstva administracije lokalne samouorave iznosio je 69,597€ i od strane Ministarstva za zajednice i poratak 551,372€, koja su korišćena za podršku izgradnje puteva, postavljanja video nadzora, rekonstrukcija postojeće ulične rasvete i uređenje školskih dvorišta. U sporazumu se predviđa da se procedure nabavki i nadzor projekata vrši od strane opštine.

Došlo je do nepoštovanja zakonskih rokova od strane opštine u vidu pregleda, procene i upoređivanje tendera, nedostatka dokumentacije – izvršnog projekta i nedostatka obavezivanja u sredstvima.

Za preko 8.000 evra bez obrazaca o prijemu robe

Lokalna samouprava je takođe potpisala ugovor “Nabavka i rezanje bukovine za grejanje za sve škole na području opštine Štrpce” u iznosu od 40,597€:

“Za dve uplate u ukupnom iznosu od 8,694€ nisu primenjeni obrasci za prijem robe od strane direktora škola i odgovornih osoba, usled nedostatka kontrola kod prijema robe/usluga.”

Isplate uz nedovoljno dokaza

Opština je zaključila i trogodišnji okvirni ugovor “Održavanje medicinskih sredstava za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu” u iznosu od 89,814€. Finansijska ponuda uopšteno određuje održavanje/ servisiranje za uređaje u roku od tri godine bez preciziranja oblika servisiranja, specifikaciju delova i slično.

Na osnovu ugovora tokom 2018. izvršene su dve isplate u iznosu od 59,813€ za održavanje medicinske opreme kao što je mehaničko/električno stanje.

“Postoje slučajevi kada je uređaj servisiran u ovom obliku za 13 dana, u vrlo malom broju slučajeva je vidljiva kalibracija ili zamena bilo kog dela ili popravka kvara,” stoji u izveštaju, uz to da revizor smatra da troškovi nemaju stvarni dokaz za plaćanje i potrošnju javnog novca.

Detaljan izveštaj za opštinu Štrpce pogledajte OVDE.

Podsećamo, u tekstu se ne nalaze svi nalazi u revizorskim izveštajima za tri opštine, za detaljne informacije pogledajte izveštaje koji su dostupni u PDF formatu. CBS će u narednim danima objaviti i izveštaje za još tri opštine sa većinski srpskim stanovništvom.

Članak je nastao u okviru projekta “Koliko su lokalne samouprave otvorene za građane” koji realizuje CBS u partnerstvu sa NVO Omonia a uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Stavovi izneti u članku i video snimku su isključiva odgovornost autora i ni na koji način je predstavljaju stavove KFOS-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published.