Slabosti u funkcionisanju interne revizije

0
195
views

Autori teksta su istraživači i novinari BIRN Kosovo

Konstatovani su mnogobrojni nedostaci u funkcionisanju Jedinica za internu reviziju (JIR) i Odbora za reviziju, nakon analize izvršene u pet institucija– Ministarstvu finansija (MF); Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i seoskog razvoja (MPŠSR); Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT); Radio-televiziji Kosova (RTK) i Nezavisnoj komisiji za rudnike i minerale (NKRM).

Primena preporuka proizašlih iz revizije i radnje koje uprava preduzima da poboljša postojeće procese i mere kontrole, zapravo su glavni pokazatelji delotvorne uprave. Međutim, nivo ispunjavanja preporuka bio je mali, u većini institucija. Isto je rezultat nepostojanja planova za njihovu potpunu primenu. Nesprovođenje preporuka i neodgovarajuće postupanje shodno izveštajima internih revizora, imalo je svoj negativan uticaj na delotvorno funkcionisanje mera kontrole, čineći da se greške i nedostaci ponavljaju iz godine u godinu.

U prvoj polovini 2018. godine usvojen je Zakon o internoj kontroli javnih finansija dok je Ministarstvo finansija usvojilo „Knjigu o procesima upravljanja javnim troškovima”, kao dokumenat koji identifikuje opasnosti i pruža smernice za upravljanje.

U nekim slučajevima je primećeno odsustvo delotvorne saradnje između uprave, Odbora za reviziju i Jedinica za internu reviziju, u identifikovanju uzroka nedostataka i preduzimanju konkretnih mera.

Upravo zbog ovih nedostataka, vlada je u procesu usvajanja Uredbe VRK – BR. 00/2018, “o osnivanju i sprovođenju funkcije interne revizije u subjektima u javnom sektoru”. Ovaj dokumenat trenutno je u fazi javnih konsultacija.

Ovim predlogom uredbe stvaraju se novi kriterijumi za osnivanje jedinica za internu reviziju u subjektima u javnom sektoru.

Ovaj dokumenat omogućava subjektima centralnog i lokalnog nivoa da se opredele za jedan od četiri načina funkcionisanja jedinica za internu reviziju ili da pokriju potrebe interne revizijeugovaranjem ili na zahtev Ministarstva finansija sve do stvaranja nezavisne jedinice za reviziju.

Takođe, ovom uredbom se stvaraju uslovi da se jedinice za internu reviziju obrazuju sa samo dva ili više revizora, za razliku od prethodne regulative koja je uređivala ovo pitanje imenovanjem samo jednog revizora.

Isto je smatrano nedovoljnim upravo zbog činjenice što jedan revizor ne može u potpunosti da bude objektivan, transparentan i nezavisan pri davanju svojih preporuka. Prema ovoj uredbi, funkciju interne revizije, ugovaranjem ovih usluga, treba da obavlja jedna profesionalna kompanija koja koristi metodologiju internerevizije koju je usvojilo Ministarstvo finansija.

Upravo iz tog razloga smatrano je nužnim da Odbori za reviziju ojačaju svoju ulogu tako što će pozivati upravu na odgovornost za primenu preporuka. Ovo, ne da se nije desilo, već štaviše, u nekim institucijama ovi odbori nisu bili ni u funkciji.

Ministarstvo finansija ima funkcionalan sistem internerevizije, organizovan u dva odseka – onaj za reviziju pri Ministarstvu finansija kao i Odsek za reviziju van MF-a, u institucijama koje nisu obrazovale Jedinicu za internu reviziju.

Kupola interne revizije

Ministarstvo finansija je jedna od ključnih institucija kada govorimo o internojreviziji. Ova institucija ima jedinicu za internu reviziju koju čine direktor i sedam službenika. Jedinica za internu reviziju je organizovana u dva odseka: onaj za reviziju u MF-u kao i u Odsek za reviziju van MF-a, u subjektima koji nisu obrazovali Jedinicu za internu reviziju.

JIRje za 2017. godinu planirao da sprovede 18 revizija, dok je realizovano 22. Prema planovima, u Ministarstvu je predviđeno 10 revizija, van njega – osam revizija dok je četiri realizovano po dobijanju „ad-hoc” zahteva. Iako su ove revizije dovele do konkretnih nalaza i preporuka, delokrug ovih revizija je na nivou od 70 procenata tretirao aktivnosti i operativne sisteme iz prethodne godine. Ovakav pristup smanjuje sigurnost ili mogućnost preduzimanja preventivnih mera, u službi uprave i funkciji jačanja unutrašnje kontrole.

Iz tog razloga, Kancelarija nacionalnog revizora preporučila je ministru i Odboru za reviziju da osigura da plan JIR-a u značajnoj meri podrži delokrug u aktuelnoj godini.

„Proaktivan pristup bi povećao koristiJIR-a i omogućio bi da se na moguće nepravilnosti/odstupanja u sistemu kontrole odgovori blagovremeno”.

Iako je uprava primenila jedan broj mera unutrašnje kontrole kako bi osigurala da sistemi funkcionišu kako treba, predloženo je da MF pokloni posebnu pažnju na stepen realizacije budžeta, procesa i razvoja na polju nabavke i osoblja.

Što se tiče Odbora za reviziju, on je bio aktivan i održao je četiri sastanka na kojima je diskutovano o izveštajima Jedinice za internu reviziju i sprovođenju preporuka iz ovih izveštaja kao i preporuka proizašlih iz izveštaja o revizijiNKR za 2016. godinu.

„Dostavljamo vam podatke Odeljenja za internu reviziju pri Ministarstvu finansija i istovremeno vas obaveštavamo da smo realizovali godišnji plan za 2017. godinu i da smo ga čak prekoračili za 6 pilot revizija, dok smo u 2018. godini realizovali plan i sproveli smo još 2 dodatne pilot revizije (Nacionalni program za osposobljavanje i sertifikovanje unutrašnjih revizora u javnom sektoru)”, kaže se u pismenom odgovoru Ministarstva finansija.

Izazovi koji su pomenuti u ovom ministarstvu podrazumevaju uspostavljanje mera unutrašnje kontrole u skladu sa organizacionom i funkcionalnom strukturom.

“…funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole u skladu sa zakonima, pravilima i propratnim uputstvima, planiranje budžeta, procesi, planovi, realizacija troškova i ljudski resursi angažovani na upravljanju troškovima”, navodi se u njihovom odgovoru.

Ministarstvo poljoprivrede sa Odborom za reviziju, nefunkcionalno

Jedinica za internu reviziju (JIR) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i seoskog razvoja radi sa četiri člana osoblja – direktoromJIR-a i tri revizora.

JIR je usvojio godišnji plan revizije, koji počiva na strateškom planu. Ovaj resor je za 2017. godinu planirao da sprovede deset revizija u kojima većinu u visokorizičnimoblastima. Do kraja godine je sproveo sve planirane revizije.

Sa druge strane, Nacionalna kancelarija za reviziju utvrdila je jedan broj slabosti koje se mogu povezati sa aktuelnim radom JIR-a. Tokom 2017. godine, Odbor za reviziju nije bio u funkciji, kao što to zahteva administrativno uputstvo 11/2010 o osnivanju i funkcionisanju ovih odbora.

Zabeležen je slab učinak kada govorimo o sprovođenju preporuka unutrašnjeg revizora. Primenjeno je oko 54  procenata ili samo 42 preporuke od 77 koliko ih je dato upravi. 30 je u toku a pet nije sprovedeno. Situacija je skoro ista kao i 2016. godine kada govorimo o primeni preporuka.

Ovo ministarstvo beleži nedostatke kada govorimo o Odboru za reviziju (OR), koji je nadležan da se pobrine da uprava primeni preporuke Jedinice za internu reviziju. Tokom 2016. godine, Odbor za reviziju je održao dva sastanka, ali njihov kvalitet i doprinos generalno nije bio na zavidnom nivou i nisu pridodali vrednost poboljšanjima u upravi i unutrašnjoj kontroli organizacije.

NKR je dao preporuku da ministar obezbedi funkcionisanje Odbora za reviziju, da revidira rezultate interne revizije i radnje koje uprava treba da preduzme u vezi sa preporukama.

<strong>MONT ih ne smatra oblastima “visokog rizika”</strong>

Odsek za internu reviziju Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije predstavlja nezavisnu jedinicu, čiji je cilj da pružiobjektivnu sigurnost i savete upravi, kako bi se poboljšalo funkcionisanje ovog resora.

Jedinica za internu reviziju (JIR) deluje sa dva člana osoblja – direktoromJIRi jednim revizorom. Ukoliko se pozovemo na izveštaj Nacionalne kancelarije za reviziju (NKR), u svom godišnjem planu za reviziju za 2017. godinu, JIRje planirao da obavi devet revizija. Od ovog broja, uspeo je da zaključi šest a dve revizije je sproveo na zahtev uprave. Aktivnosti revizije uglavnom su se odnosile na 2016. godinu, što je podatak evidentiran u pet završenih izveštaja. Ovo je uticalo na to da uprava ne dobije jasnu sliku o nivou sigurnosti i funkcionisanja interne kontrole. S tim u vezi, ostale su nezavršene revizija Odeljenja za budžet i finansije, Studentskog centra i Zavoda za istoriju. Što se tiče Studentskog centra, MONTje dao obrazloženje da je u svom godišnjem planu revizije planirao da je sprovede meseca oktobra-novembra, „međutim dana 21.09.2017.dobilismo zahtev da se sprovede vanredna revizija administracije od ministra MONT-a zbog čega je Studentski centar revidiran januara 2018”.

Jedinica za revizijuMONT-a rekla je da revizije počinju januara tekuće godine „i da u prvim revizijama ne možemo da revidiramo aktuelni period pošto je tek početak godine i ne može se revidirati prva nedelja januara ili se sprovoditi jednomesečne ili dvomesečne revizije”.

JIRje dao obrazloženje rekavši da je njihova praksa da revidiraju tromesečje – polugođe kao i period od devet meseci ili kompletnu godinu od januara – decembra, za revizije koje se vrše na kraju godine. Shodno tome, JIRje tražio odNKR da im, ako ima preporuku u vezi sa revidiranjem aktuelnih aktivnosti u prvim mesecima u godini, pruži istu.

Međutim, premaNKR, ovo je samo opravdanje i ne pruža nikakav dokaz i da Studentski centar nije revidiran ni 2016. niti 2017. Dalje, NKRje konstatovao da visokorizične oblasti treba da predstavljaju prioritet interne revizije.

Prema nacionalnom revizoru, rad ove jedinice uglavnom je usredsređen na reviziju aktivnosti za 2016, dok je fokus trebalo da bude na 2017. godini, kao što opisuju nalazi.

„Dali smo vam potrebne preporuke o tome šta treba uraditi, a ako vam nije jasno i trebate obuku onda se obratite Centralnoj jedinici za usklađivanje”, kaže se u mišljenjuNKR.

MONT još uvek nije sproveo preporuku u vezi sa Univerzitetom u Prizrenu. Zahtev je bio da rektor ovog Univerziteta zajedno sa generalnim sekretarom, pronađeneposredno rešenje za osoblje za internu reviziju i službenika za imovinu. Interni revizor ovog Univerziteta nastavlja da se plaća a da nije završio nijedan izveštaj o reviziji.

Nepravilnosti su evidentirane i u izveštajima koje jeMONTponudio u vreme kada je Nacionalna kancelarija za reviziju bila u fazi revizija. Nisu bili priloženi ni akcioni planovi revidiranih jedinica.

U vezi sa Odborom za reviziju, MONTje podneo godišnji izveštaj Odbora za reviziju sa zakašnjenjem, odnosno po završetku rada na terenu a isti nije bio potpisan. Štaviše, ovaj izveštaj pominje izveštaje o revizijama izvršenim 2016.aline i sve izveštaje iz 2017.

Iz tog razlogase generalni revizor nije oslanjao na radJIR-a imajući u vidu da njihovi ciljevi nisu bili isti dok je pet izveštaja o reviziji u svom fokusu imalo 2016. godinu.

UMONT-u je evidentiran još jedan broj drugih slabosti u vezi sa radom Jedinice za internu reviziju. Preispitivanjeinterne revizije nije se pozabavilo projektima kapitalnih investicija u aktuelnoj godini. Od osam završenih izveštaja, samo tri su bila usredsređena na 2017. godinu.

Još jedna slabost koja je evidentirana jeste činjenica da jedinice koje je revidirao interni revizor nisu pripremile svoj akcioni plan. Sa druge strane, Odbor za reviziju je održao tri redovna sastanka, ali nije izradio konačan izveštaj u vezi sa opštim zaključcima o izveštajima o internoj reviziji.

Ovakvi rezultati oslikavaju nedostatak odgovornosti Uprave da prepozna i maksimalno iskoristi pogodnostiinterne revizije i da traži sigurnost za delotvorno funkcionisanje mera unutrašnje kontrole. Ovo takođe ukazuje na slab kvalitet planiranja interne revizije.

Interna revizija nije pružila odgovarajuću sigurnost u vezi sa delotvornošću unutrašnjih mera kontrole. PremaNKR, odsustvo doprinosa očekivanog odJIR-a povećava opasnost da se sistem unutrašnje kontrole neće poboljšati. S tim u vezi preporučeno je da bi, kako bi se izvukle maksimalne koristi iz aktivnosti interne revizije, ministar trebalo da osigura da Plan JIR-a odgovara oblastima od rizika i da potpomaže operativne aktivnosti u kontinuitetu. Sa druge strane, Odbor za reviziju treba da preispita rezultate interne revizije i da preduzme mere na nivou uprave u vezi sa preporukama proizašlim iz interne revizije.

Slab učinak kada govorimo o primeni preporuka konstatovan je i u prethodnoj godini (2016). Izveštaji o internoj reviziji nisu tretirani ozbiljno od strane uprava. Iako je dato 40 preporuka, nedostajalo je praćenje procesa njihove primene. Posledično, ne postoje tačne informacije o tome koliko je ovih preporuka primenjeno. Sa druge strane, Odbor za reviziju je održao tri sastanka, ali nije pružio suštinski doprinos u poboljšanju mera unutrašnje kontrole, pošto prema konstataciji Nacionalne kancelarije za reviziju nije preduzeta nijedna radnja sa njihove strane da se radi na sprovođenju preporuka JIR-a.

MONTje pružio uopšten odgovor u vezi sa konstatovanim nalazima. Portparol ovog resora, Valmir Gashi rekao je da je Jedinica za internu reviziju dobilapozitivnu ocenuuprave u poslednje dve godine.

„Broj revizija koje je sprovela Jedinica za reviziju zavisi od godišnjeg plana koji potpisuju uprava i Odbor za reviziju, a za svaku godinu se planira sprovođenje 8,9 revizija”, rekao je Gashi. Prema njegovim rečima, tokom 2017. godine je sprovedeno 8 revizija i realizovano je više od 80% preporuka.

“Odbor za reviziju funkcioniše u skladu sa Statutom Odbora i održao je 4 sastanka u 2017. godini” istakao je Gashi.

Interne revizije u RTK, ne pominju se u izveštajima o reviziji

Radio-televizija Kosova (RTK) je javni servis. Do pre 2012. godine, RTK je revidirao spoljni revizor, ali je stupanjem na snagu novog zakona, tenderom za reviziju izabran spoljni revizor. Ove godine će RTK po prvi put revidirati spoljni revizor. RTK je kritikovan u kontinuitetu da nije uspeo da stvori funkcionalno okruženje za unutrašnju kontrolu.

Pokrenut je novi zakon o javnom servisu. Međutim, novembra ove godine nije uspeo da se usvoji u Skupštini. Problematično je pitanje finansiranja, i predložena su dva glavna izvora–jedan pretplatom, a drugi iz državnog budžeta. Kao kriterijum je predložen račun za struju, ali se sa time nije složila opozicija.

Izveštaj nezavisnog revizora konstatuje da finansijski izveštaji predstavljaju ispravno„finansijsku poziciju kompanije 31. decembra 2017, i njen finansijski učinak i opticaj novca za godinu koja je zaključena u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI)”. Pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izveštaja u celosti, ali nezavisan revizor nije pružio neko posebno mišljenje o ovim pitanjima. Izveštaji o reviziji RTK ne pominju uopšte funkcionisanje internog revizora.

RTK je obrazovao Jedinicu za internu reviziju (JIR) juna 2016. godine, koja je sastavljena od tri revizora. Ova jedinica obavlja svoju funkciju u skladu sa Zakonom i Statutom RTK, Zakonom o internoj reviziji kao i Međunarodnim standardima interne revizije. JIRpodnosi izveštaj Bordu, preko Odbora za reviziju (OR) koji čini pet članova. Prema dužnostima koje im se pripisuju, cilj JIR-a je da pomogne RTK-u u ispunjavanju ciljeva pružanjem usluga visokog kvaliteta, obezbeđujući zakonitost, poboljšanje korporativnog upravljanja i podsticanjem sprovođenje koncepta upravljanja rizikom kao i ekonomičnu, efikasnu i delotvornu upotrebu ljudskih ili finansijskih resursa. Prema onome što navodi izveštaj RTK za 2017, JIRje sproveo ukupno četiri planirane revizije i izradio je jedan izveštaj o praćenju primene preporuka. Oblasti koje pokriva, na osnovu analize rizika slede: nabavka, finansije, administracija i marketing.

Godine 2017, JIR je dao 21 preporuku, od kojih je 16 preporuka ili 76 procenata primenjeno odmah, dok je 5 preporuka ili 24  procenata u procesu primene, sa obrazloženjem da je potrebno vreme dok se ponovi isti procesi. Za sve preporukeJIR-a identifikovane su jedinice i odgovorna lica koja će primeniti te preporuke tokom 2018.

Revizija učinka RTK biće izvršena i od strane Nacionalne kancelarije za reviziju (NKR), nakon preporuke Komisije za nadzor javnih finansija date 1. marta 2017.

Predsednica Borda RTK, AfërditaMaliqigovorila je o dosadašnjem radu Jedinice za internu reviziju Radio-televizije Kosova (JIR RTK).

Shodno tome, Misija je ove jedinice da pruži nezavisne, objektivne, sigurne i savetodavne usluge, osmišljene sa namerom da povećaju vrednost i poboljšaju rad RTK.

„JIRpomaže RTK-u da postigne svoje ciljeve, primenom sistematskog i disciplinovanog pristupa procene i poboljšanjadelotvornosti procesa upravljanja rizikom, unutrašnje kontrole i upravljanja”, rekla jeMaliqi.

Ona je dodala da interna revizija proverava funkcionisanje mehanizama unutrašnje kontrole i daje preporuke za njihovo poboljšanje.

„Ovo će biti odrađeno pripremom internih izveštaja za stranke uključene u odlučivanje. U slučaju RTK, JIRdeluje nezavisno od uprave i podnosi izveštaj Bordu”.

AktivnostJIR-a je u periodu od 2016-18, prema Maliqijevoj, usredsređena uglavnom na oblasti kao što su: zapošljavanje, dohoci, upravljanje imovinom, rashodi u različitim ekonomskim kategorijama, javne nabavke, prihodi od marketinga, sistemi informacione tehnologije itd.

„Za vašu informaciju, aktivnostJIR-a predstavljene su u godišnjim izveštajima RTK, za dati period, koji su podneti Skupštini Republike Kosovo, istakla je ona.

Neke od aktivnosti realizovane tokom 2016. godine od straneJIR-a bile su: Pružanje doprinosa pri izradi Uredbe o internoj reviziji; pružanje doprinosa pri izradi Kodeksa etikeJIR-a; izrada strateškog plana za internu reviziju za period od 2016-2018; izrada godišnjeg plana revizije za 2016. godinu;

Izrada pet (5) izveštaja o reviziji; izrada jednog (1) izveštaja o praćenju primene preporuka; tromesečni izveštajJIR-a pred Odborom za reviziju.

Maliqije rekla da je tokom 2016. godine dato 36 preporuka „od kojih je u potpunosti primenjeno 20 preporukaili 55.5%, dok je u procesu primene 16 preporuka ili 44.4%”.

Sa druge strane 2017. godine je izrađen Godišnji plan revizije za 2018. godinu, četiri (4) izveštaja o reviziji; izrada jednog (1) propratnog izveštaja o sprovođenju preporuka; tromesečni izveštajJIR-a podnet Odboru za reviziju; aktivno učešće u Grupi za internu reviziju Evropskog saveza emitera(EBU).

Prema ciframa koje je Bord stavio na raspolaganje, tokom 2017. godine data je 21 preporuka, od kojih je u potpunosti primenjeno 16 preporuka ili 80.95%, dok je u procesu primene bilo 5 preporuka ili 19.04% .

Sa druge strane, 2018. godine je uključena i izrada Godišnjeg plana revizije za 2018. godinu; izrada tri (3) izveštaja o reviziji i jedna (1) revizija u nastavku; izrada strateškog plana za internu reviziju za period od 2019-2021; izrada godišnjeg plana revizije za 2019. godinu; tromesečni izveštajJIR-a pred Odborom za reviziju; aktivno učešće u Grupi za internu reviziju Evropskog saveza emitera(EBU).

„Prema ustaljenoj praksi, sada već treću godinu za redom, od završetka poslednje revizije predviđene za 2018, JIRće proceniti i sprovođenje svih preporuka datih tokom aktuelne godine”, rekla je predsednica Borda RTK.

Prema njenim rečima, duž godina, rad RTK zabeležio je vidljiva poboljšanja  „imajući u vidu da je broj preporuka zabeležio opadajući trend dok se procenat primene povećao”.

Novim predlogom zakona, Bord razmatra budžet RTK koji je javni dokumenat a nakon razmatranja u bordu, budžet postaje predmet revizije Nacionalne kancelarije za reviziju. Bord takođe razmatra i objavljuje najkasnije do 31. marta svake godine finansijski izveštaj o prihodima i rashodima za prethodnu godinu, koji priprema uprava RTK a koji podlaže revizijiNKR.

NKRM: Nastavak ilegalnog rada

Nezavisna komisija za rudnike i minerale – NKRM nezavisna je agencija koja uređuje rudarsku delatnost na Kosovu u skladu sa Zakonom br. 03/L-163 o rudnicima i mineralima.

Jedinicu za internu reviziju (JIR) čini jedan revizor koji je i direktor ove jedinice. JIRje za 2017. godinu planirao i sproveo pet redovnih revizija. Sprovedene revizije pokrivaju zajedničko odeljenje za rudnike i minerale (delokrug 2016/2017), odeljenje finansija (delokrug 2017) i odeljenje nabavke (delokrug 2017).

Takođe,JIRje podnosio izveštaj na svaka tri meseca Centralnoj jedinici za usklađivanje Ministarstva finansija.

Odbor za reviziju održao je četiri sastanka. Pitanja izneta u izveštajima o reviziji su ocenjena i razmotrena sa njihove strane, izvođenjem zaključaka i preporuka namenjenih upravi.

Međutim, izveštaji o internoj reviziji nisu tretirani od strane uprave na odgovarajućem nivou, imajući u vidu da je primenjen relativno mali broj preporuka. Od ukupno 62 analitičke preporuke pružene u šest izveštaja o reviziji, 47 istih ili 75% nije primenjeno. Neprimenjene preporuke povezane su sa odsustvom izveštaja nosilaca licenci nastavkom ilegalnog rada i porast dospelih isplata iz godine u godinu.

UNKRMsu govorili o većoj primeni preporuka, koje nisu navedene u izveštaju nacionalnog revizora. Prema njihovim rečima „Izveštaj o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Nezavisne komisije za rudnike i minerale za godinu zaključenu 31.12.2017”, ne sadrži nalaze u vezi sa sistemom interne revizije uNKRM! Međutim, shodno pruženim pojašnjenjima, u ovom izveštaju, posebno je tretirana kao zasebno poglavlje–Dobra uprava (što podrazumeva i sistem interne revizije, kao posebno pitanje). U vezi sa istim, samo je data konstatacija, na osnovu rezultata proizašlih iz sprovedenih analiza i procena shodno metodologiji rada, i ovom prilikom nije pružena nikakva preporuka.

Sokol Boqollije direktor Jedinice za internu revizijuNKRM-a. Kada govorimo o nivou primene preporuka, on kaže da se situacija vidljivo poboljšala od objavljivanja ovog izveštaja i da se poboljšava sve više.

„Uprava je preko odgovornih službenika kojima su namenjeni nalazi odnosno preporuke, u saradnji saJIR-om preduzela sve potrebne mere predviđene usvojenim dokumentima (akcionim planom/vima uprave)”, rekao jeBoqolli.

Prema njegovim rečima, OdborNKRM-a informisan je na mesečnoj i tromesečnoj osnovi o situaciji odnosno o nivou primene preporuka, „dok za sve zastoje ili eventualne poteškoće koje se pojave tokom procesa primene u saradnji sa direktorom i drugim odgovornim licima, preduzima sve potrebne mere da primeni preporuke, uvek u sklopu njihovih prava i odgovornosti”.

Izveštaji o internoj reviziji navode 53 preporuke. Prema izveštaju Kancelarije nacionalnog revizora, od ovog broja je primenjeno 30, 15 je u procesu primene, dok 8 preporuka nije primenjeno.

Međutim uNKRM-u kažu da je trenutna situacija sa preporukama takva da je 45 primenjeno, 6 je u toku a 2 nisu primenjene.

Boqollije istakao da za dve poslednje preporuke koje nisu primenjene, jedna ima rok do kraja godine dok na drugu utiče Zakon o rudnicima i mineralima, koji je trenutno u fazi izmene i ubrzo se očekuje njegovo usvajanje u Skupštini Republike Kosovo. On je dodao da je za još 6 preporuka proces ima rok ili se odgovorni za primenu nalaze vanNKRM-a.

„Uglavnom su ovo uzroci ili glavni razlozi za njihovu nerealizaciju u propisanom roku”, rekao je on.

Nalazi iz prethodne godine (o godišnjim finansijskim izveštajima za 2016), kao što je rekaoBoqolli, su uticali pozitivno na poboljšanje situacije u narednim godinama „što se može potvrditi u izveštaju za godinu na koju se pozivate (2017. godina) koja je tretirana kao pitanje ali ne i kao nalaz”.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here