Turizam u Zubinom Potoku i Peći

(Gjuha Squipe më poshtë)

Na koji način se iskorištavaju turistički potencijali i da li razvoj turizma narušava održivost životne sredine u opštinama Zubin Potok i Peć? Pogledajte film o razvoju turizma u ove dve opštine. Film je dvojezičan a da biste mogli da pratite film, uključite titlove (CC/Settings).

Film je izrađen u okviru projekta “Održivi turizam u funkciji održivog razvoja”, koji realizuje InTER u saradnji sa Marimangat i medijskim partnerima Crno Beli Svet – CBS i TELEGRAFI. Projekat je finansijski podržan od strane Kosovo Foundation for Open Society (KFOS). Stavovi i zaključci izneti u filmu su isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražavaju stavove KFOS-a.

Në cilën mënyrë shfrytëzohen potencialet turistike dhe a ndikon negativisht zhvillimi i turizmit në mjedisin e shtazëve në komunat Zubin Potok dhe Pejë? Shikojeni filmin me temë të zhvillimit të turizmit në këto dy komua.
p.s. filmi është në dy gjuhë dhe, për ta ndjekur, aktivizoni titrat (CC/Settings).
___________________________________________________________________________
Film dokumentar është bërë në kuadër të projektit “Turizmi i qëndrueshëm në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm”, i zbatuar nga InTER në bashkëpunim me OJQ Marimangat dhe partnerët e mediave “Crno beli svet” dhe TELEGRAFI. Projekti është mbështetur financiarisht nga
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS). Pikëpamjet dhe konkluzionet e shprehura në këtë artikull janë përgjegjësia e vetme e autorit dhe nuk pasqyrojnë në asnjë mënyrë pikëpamjet e KFOS-it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.