Connect with us

Shqip

Prona dhe të ardhurat e deputetëve të Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës

Published

on

Agjencia e Kosovës Kundër Korrupsionit ka publikuar raporte për pasurinë e zyrtarëve të lartë publik në Kosovë për vitin 2020. Në përputhje me legjislacionin në Kosovë, këta zyrtarë janë të detyruar të raportojnë në agjenci mbi baza vjetore për gjendjen e pasurisë së tyre, si dhe pasurinë e anëtarëve të familjes.

Zyrtarëve publik u kërkohet të raportojnë pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, aksionet në shoqëritë tregtare, letrat me vlerë, paratë e kursyera në banka dhe institucionet tjera financiare, borxhet ndaj personave fizik dhe juridik, si dhe të ardhurat vjetore, si të tyre ashtu edhe anëtarëve të familjes.

Deputetët serbë në Kuvendin e Kosovës, sipas asaj që raportuan krahasuar me vitin e kaluar, kryesisht rritën bilancin e parave të gatshme në llogaritë bankare, dhe rritën të ardhurat vjetore.

Në vijim mund të lexoni çfarë prone dhe të ardhura kanë raportuar deputetët serbë në Kuvendin e Kosovës. Informacioni i paraqitur në tekst është marrë nga deklaratat e pasurisë të paraqitura në këtë agjenci.

BRANISLAV NIKOLIĆ

Krahasuar me vitin e kaluar, deputeti Nikoliq raportoi dy funksione kësaj radhe. Një risi në kartelën e tij të pronës është makina e blerë në vitin 2020, por edhe rritja e të ardhurave vjetore me më shumë se 25,000 euro krahasuar me vitin e kaluar.

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2 (1 – 2020)

 1. Deputet, Kuvendi i Kosovës
 2. Anëtar i organit administrativ, KK Shtërpcë

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 258,500 euro

 1. Shtëpi, 320 m2, me vlerë 100.000 euro, origjina e pasurisë: “fitimi nga puna në Afganistan”, viti i përfitimit: 2009, në pronësi të: aplikuesi
 2. Objekti i pikës së karburantit dhe parcela 25,53 ari me vlerë 158.500 euro, origjina e pasurisë: aktvendimi i gjykatës P.BR 36/2018, viti i përfitimit: 2018, në pronësi të: përbashkët

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 31,900 euro,

 1. Veturë, me vlerë 31.900 euro, viti i fitimit: 2020, origjina e pasurisë: të ardhurat nga paga, pronësia: aplikuesi

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 35.000 euro kredi

 1. Kredi me vlerë 25.000 euro, qëllimi: “Blerje livë”, kohëzgjatja e huasë: .2018-2021, detyrim i aplikuesit
 2. Kredi me vlerë 10.000 euro, qëllimi: rregullimi i shtëpisë, kohëzgjatja e kredisë: 2016- 2021, detyrimi i bashkëshortit

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: (77.825,19, valuta nuk është specifikuar në vitin 2020)

 1. 77,871 (77,825 – në vitin 2020) valuta nuk është specifikuar, institucioni: NLB, Shtërpcë, pronar: aplikuesi
 2. 7,900, valuta nuk është specifikuar, institucioni: NLB, Shtërpcë, pronar: aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 42,767 euro (17,345 euro – në vitin 2020)

 1. 850 (shuma neto, 2,070 në muaj), lloji i të ardhurave – paga, burimi: Kuvendi
 2. 775 (shuma neto, 647 në muaj), lloji i të ardhurave – kompensim, burimi: KK Shtërpcë
 3. 2,864, burimi: Trusti
 4. 426 (shuma neto, 535 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e bashkëshortit, burimi: Komuna e Shtërpcës
 5. 852, burimi: Trusti

IGOR SIMIĆ

Deputeti Simiq nuk raportoi ndonjë ndryshim në lidhje me gjendjen e tij financiare nga viti paraprak.

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 3

 1. Deputet, Kuvendi i Kosovës
 2. Kryetari i Bordit Mbikëqyrës, NP Mreža Most
 3. Asistent, Fakulteti Ekonomik

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 35,000 euro

 1. Banesë familjare, 45 m2, me vlerë 15.000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2012, në pronësi të: përbashkët
 2. Hapësirë podrumi, 231 m2, me vlerë 20.000 euro, origjina e pasurisë: blerja/ kredi, viti i përfitimit: 2020, në pronësi të: përbashkët

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: /

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 55.000 euro kredi

 1. Kredi me vlerë 30.000 euro, qëllimi: borxhi bazuar në kredi, kohëzgjatja e kredisë: 03.2020-03.2024, detyrim i aplikuesit
 2. Kredi me vlerë 25.000 euro, qëllimi: borxhi bazuar në kredi, kohëzgjatja e kredisë: 09.2019-09.2026, detyrim i aplikuesit

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: 10.688 euro + 115.000 dinarë

 1. 688,00 euro, institucioni: NLB, Mitrovicë e Veriut, pronari: aplikuesi
 2. 000 dinarë, institucioni: Banka Komerciale, Mitrovicë e Veriut, pronari: aplikuesi
 3. 000 dinarë, institucioni: Posta, Mitrovica e Veriut, pronare, aplikuese
 4. 15,000 dinarë, institucioni: Banka Komerciale, Mitrovicë e Veriut, pronari: bashkëshorti

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 40,072 euro

 1. 962 EUR (shuma neto, 1.663 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensimi për aplikantin, burimi: Kuvendi i Kosovës
 2. 060 EUR (shuma neto, 338 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensimi për aplikantin, burimi: NP Mreža Most
 3. 9,050 euro (shuma neto, 754 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Fakulteti Ekonomik
 4. 7,000 euro (shuma neto, 583 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e bashkëshortit, burimi: Shkollë e mjekësisë

IVAN TODOSIJEVIĆ

Këtë vit, deputeti Todosijevic raportoi një rënie në vlerën e pasurisë së tij të paluajtshme për 10,000 euro, si dhe të pasurisë së luajtshme për 11,000 euro. Ai raportoi vetëm një veturë këtë vit. Përveç kësaj, u raportua shumë më e vogël e të ardhurave totale të tij dhe anëtarëve të familjes së tij krahasuar me vitin 2020. Megjithatë, kursimet që ai raportoi shënuan rritje për 11 mijë, krahasuar me vitin e kaluar.

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 126,000 euro (136.000 euro – në vitin 2020)

 1. Shtëpi familjare, 150 m2, me vlerë 65,000 euro (80.000 euro në vitin 2020), origjina e pasurisë: ndërtim, viti i përfitimit: 1956 (1970 – 2020), në pronësi të: prindit
 2. Banesë, 47 m2, me vlerë 58,000 euro (58,000 euro 2020), origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2017, në pronësi të: aplikuesi
 3. Garazhi, 12 m2, me vlerë 3.500 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2017, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 18,000 euro (29,000 euro 2020 – dy vetura)

 1. Veturë, me vlerë 18.000 euro, viti i fitimit: 2017, origjina e pasurisë: blerje, pronesia: aplikuesi

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: 14,336, (3.000 në vitin 2020))

 1. 14,336, institucioni: “NLB Bank“, Mitrovicë, pronari: aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 49,919 euro (55.740 euro – në vitin 2020)

 1. 20,063 (shuma neto, 671 në muaj) lloji i të ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi
 2. 10,576 EUR (shuma neto, 881 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Komuna Zveçan
 3. 400 euro (shuma neto, 700 në muaj), lloji i te ardhurave: të ardhurat personale të bashkëshortit, burimi: Qendra Shëndetësore, Mitrovicë
 4. 8,000 euro (shuma neto, 666 në muaj), lloji i te ardhurave: pensioni i prindit, burimi: nuk është specifikuar, Zvicër
 5. 2,880 euro (shuma neto, 240 në muaj), lloji i te ardhurave: pensioni i prindit, burimi: nuk është shënuar, Zvicër:

MILJANA NIKOLIĆ

Krahasuar me vitin e kaluar, deputetja Nikolliq raportoi një makinë më pak, por edhe një rritje të kursimeve me rreth 35,000 euro më shumë se vitin e kaluar, si dhe një rritje të të ardhurave vjetore me rreth 5,000 euro.

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2

 1. Deputete në Kuvendin e Kosovës
 2. e anesteziologjisë me reanimacion, Qendra Spitalore Klinike, Shtëpia e shëndetit

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 60.000 euro

 1. Banesë 1/3, 64 m2, me vlerë 30,000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2019, në pronësi të: prindit
 2. Banesë, 56 m2, me vlerë 30.000 euro, origjina e pasurisë: e blerë, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 3,000 (6,000 euro – dy vetura në vitin 2020)

 1. Veturë, me vlerë 3,000 euro, viti i fitimit – 2012, origjina e pasurisë:: trashëgim, pronësia: prindit

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: 48,201 euro + 71,202 dinarë (13,268 euro + 30,219 dinarë në vitin 2020)

 1. 3,633 euro, institucioni: NLB, Mitrovica e Veriut, pronar – aplikuesja
 2. 33,135 euro, institucioni: “NLB”, Mitrovica e Veriut, pronar – aplikuesja
 3. 71,202 dinarë, institucioni: Banka komerciale, Mitrovica e Veriut, pronar– aplikuesja
 4. 13 euro, institucioni: “NLB”, Mitrovica e Veriut, pronar – aplikuesja
 5. 970 euro, institucioni: „NLB“, Trusti, pronar – aplikuesja
 6. 10,450 euro, institucioni: KB, pronar aplikuesja

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 35,315 euro (30.149 euro në në vitin 2020)

 1. 23,315 euro (shuma neto, 1.942 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: deputet
 2. 12,000 EUR (shuma neto, 1.000 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: KBC DZ

MILOŠ PEROVIĆ

Një risi në pronën e raportuar nga deputeti Peroviq është se gjatë vitit 2020 ai siguroi dy vetura, por edhe para në vlerë prej gati 13,000 euro në një llogari bankare. Nga ana tjetër, këtë vit ai raportoi 7,000 euro më pak të ardhura vjetore krahasuar me vitin e kaluar.

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 155.000 euro

 1. Shtëpi, 130 m2, me vlerë 70.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 1987, në pronësi të: prindit
 2. Banesë, 51 m2, me vlerë 25,000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2005, në pronësi të: prindit
 3. Shtëpi rekreative, 80 m2, me vlerë 25.000 euro, origjina e pasurisë: blerje, viti i përfitimit 2008, pronësia: aplikuesi
 4. Banesë, 41 m2, me vlerë 35.000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2019, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 12,000 euro

 1. Veturë, me vlerë 8,000 euro, viti i fitimit – 2020, origjina e pasurisë:: blerje, pronesia: aplikuesi
 2. Veturë, me vlerë 4,000 euro, viti i fitimit – 2020, origjina e pasurisë:: blerje, pronesia: aplikuesi

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: 12,796 euro

 1. 12,796 euro, institucioni: ProCredit, Prishtinë, pronar – aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 31,721 euro (38.986 euro në në vitin 2020)

 1. 22,182 euro (shuma neto, 1848 në muaj), lloji i te ardhurave: Kuvendi, Prishtinë
 2. 8,238 euro (shuma neto, 686 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensim, burimi i të ardhurave: Administrata komunale, Zubin Potok
 3. 701 euro, lloji i te ardhurave: trusti
 4. 600 EUR (shuma neto, 50 në muaj), lloji i te ardhurave: bursa e prindit, burimi: Trepça

JASMINA DEDIĆ

Në aplikacionin e saj këtë vit deputetja Dediq shtoi të ardhurat nga Kuvendi i Kosovës dhe kjo është arsyeja pse këtë vit të ardhurat totale vjetore të Dediqit u rritën me 20 mijë euro.

 FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2

 1. Deputete në Kuvendin e Kosovës
 2. Këshilltare në arsim, Administrata e shkollës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 82 mijë euro (80.000 euro vitin 2020)

 1. Banesë, 36 m2, me vlerë 26.000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2008, në pronësi të: bashkëshorti
 2. Banesë, 46 m2, me vlerë 26.000 euro, origjina e pasurisë: e blerë, viti i përfitimit: 2010, në pronësi të: aplikuesi
 3. Banesë, 64 m2, me vlerë 30.000 euro, origjina e pasurisë: fituar nga institucioni i punës, viti i fitimit: 1981, në pronësi të: prindit

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 3,500 euro (4.000 euro në vitin 2020)

 1. Veturë, me vlerë 3.500 euro, viti i fitimit të pronës: 2013, origjina e pasurisë: blerje, pronesia: bashkëshorti

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 3,289 euro kredi

 1. Kredi me vlerë 3,289 euro, qëllimi: e paspecifikuar, kohëzgjatja e kredisë: 3 vjet, detyrimi i bashkëshortit

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 47,536 euro (26.560 euro në vitin 2020)

 1. 12,000 euro (shuma neto, 1000 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Administrata e shkollës
 2. 23,140 EUR (shuma neto, 1928 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi
 3. 4,476 EUR (shuma neto, 373 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e bashkëshortit, burimi: Komuna, Mitrovica
 4. 3,840 EUR (shuma neto, 320 në muaj), lloji i te ardhurave: pensioni i bashkëshortit, burimi: MPB
 5. 4,080 EUR (shuma neto, 340 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e fëmijës, burimi: komunë

LJUBINKO KARADŽIĆ

Deputeti Karadzic ashtu si deputetja Dediq këtë vit kanë regjistruar një rritje të konsiderueshme në të ardhurat vjetore, kryesisht sepse këtë vit kanë përfshirë të ardhurat e tyre të deputetëve në aplikacionin e pasurisë.

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 1.550.000 euro

 1. Shtëpi, 140 m2, me vlerë 100.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2005, në pronësi të: aplikuesi
 2. Tokë, 25.700 m2, me vlerë 1.300.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: aplikuesi
 3. Pyll, 1.800 m2, me vlerë 90.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: përbashkët
 4. Banesë, 58 m2, me vlerë 60.000 euro, origjina e pasurisë: kredi për banesë, viti i përfitimit: 2019, në pronësi të: përbashkët

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 15.000 euro (18.000 euro në vitin 2020)

 1. Veturë, me vlerë 15.000 euro, viti i fitimit: 2018, origjina e pasurisë: pronësia e fituar: aplikuesi

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 30.000 euro kredi

 1. Kredi me vlerë 30.000 euro, qëllimi: banim, kohëzgjatja e kredisë: 6 vjet, detyrimi i bashkëshortit

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: 36,262 (6,000, valuta nuk është specifikuar, viti 2020)

 1. 9,423, institucioni: Banka Komerciale, Graçanicë, pronari: aplikuesi
 2. 10,566, institucioni: Banka Komerciale, Graçanicë, pronari: aplikuesi
 3. 16,273, institucioni: Raiffeisen Bank, Graçanicë, pronari: aplikuesi

(Aplikanti nuk specifikoi monedhën. Duke qenë se valuta zyrtare në Kosovë është euro, ky aplikacion do të duhej të plotësohej në euro. Disa zyrtarë kanë treguar kur kanë përdorur valuta të tjera. Sidoqoftë, pasi që në këtë rast po flasim për Bankën Komerciale, e cila funksionon sipas sistemit serb, në dinarë, nuk e përjashtojmë mundësinë që këto shuma të jenë në dinarë)

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 44,898 euro (26.000 euro në vitin 2020)

 1. 13,000 euro (shuma neto, 1083 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensimi i aplikantit, burimi: “marrëdhënia e punës”, Graçanicë
 2. 200 EUR (shuma neto, 933 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensimi i bashkëshortit, burimi: “marrëdhënia e punës”, Graçanicë
 3. 20,698 EUR (shuma neto, 1,724 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: deputet, Prishtinë

SLAVKO SIMIĆ

Në aplikacionin e këtij viti, deputeti Simiq ka përmendur një angazhim të ri, kryeshef i Qarkut të Mitrovicës së Kosovës në sistemin serb. Përveç kësaj, ky deputet raportoi një rritje në të ardhurat vjetore prej rreth 17,000 euro.

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2 (1 në vitin 2020)

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës
 2. Punëtor i Qarkut

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: /

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: / (veturë prej 7,000 euro në vitin 2020)

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 13,500, kredia konsumuese, kohëzgjatja, 3 vjet

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: 74,033, valuta nuk është specifikuar (73.672 euro në 2020)

 1. 57,800 (57,831 euro në 2020), institucioni: Komercijalna banka, Zveçan, në pronësi të: aplikuesi (e përbashkët 2020)
 2. 10,533 (15.841 euro në 2020), institucioni: Raiffeisen Banka, Mitrovicë, në pronësi të: aplikuesi (e përbashkët 2020)
 3. 5,700( valuta nuk është specifikuar), institucioni: Komercijalna banka, Zveçan, në pronësi të: bashkëshorti

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 47,402 euro (29.526 euro në 2020)

 1. 29,242 EUR (shuma neto, 2,436 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi
 2. 10,440 EUR (shuma neto, 870 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e bashkëshortës, burimi: kopshti i fëmijëve, Leposaviq
 3. 720 euro (shuma neto, 643 çdo muaj), lloji i të ardhurave, paga e aplikantit, burimi: Qarku, Mitrovicë

ZORAN MOJSILOVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 3 (2 në vitin 2020)

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës,
 2. Punëtor i sportit, Qendra Sportive Mitrovicë
 3. “Asistent me doktoratë”, Fakulteti i Sporteve dhe Edukimit Fizik, Leposaviq

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 106.000 euro

 1. Banesë, 64 m2, me vlerë 32.000 euro, origjina e pasurisë: personale, viti i përfitimit: 2009, në pronësi të: aplikuesi
 2. Banesë, 64 m2, me vlerë 32.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: bashkëshortja
 3. Banesë, 30 m2, me vlerë 18.000 euro, origjina e pasurisë: personale, viti i përfitimit: 2018, në pronësi të: përbashkët
 4. Banesë, 40 m2, me vlerë 24.000 euro, origjina e pasurisë: personale, viti i përfitimit: 2018, në pronësi të: përbashkët

 PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 11.000 euro

 1. Automjeti, me vlerë 7.400 euro, viti i fitimit: 2017, origjina e pasurisë: personale, pronësia: aplikuesi
 2. Automjeti, me vlerë 3.600 euro, viti i fitimit: 2019, origjina e pasurisë: personale, pronësia: aplikuesi

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK:

 1. Kredi me vlerë 15.000 euro, qëllimi: blerje e banesës, kohëzgjatja e kredisë: 12.02.2020 – 01.09.2021, detyrim i aplikuesit
 2. 504 euro, qëllimi: “shpenzime personale”, kohëzgjatja: 12 muaj, detyrim i aplikuesit

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: 12 euro dhe 16,632 dinarë (5,330 euro në vitin 2020)

 1. 12 euro, institucioni: TEB Banka, Prishtinë, në pronësi të: aplikuesi
 2. 11,962 dinarë, institucioni: Banka e kursimeve postarepronësia: aplikuesi
 3. 4,670 dinarë, institucioni: Komercijalna banka, në pronësi të: aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 31,480 euro (30.275 euro në vitin 2020)

 1. 23,301 EUR (shuma neto, 1,941 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi i Kosovës
 2. 5,937 euro, lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, punëtor i sportit, burimi: Qendra Sportive e Mitrovicës Veriore
 3. 876 euro, lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, asistent me doktoraturë, burimi: Fakulteti i Sporteve dhe Edukimit Fizik
 4. 1,366 euro, lloji i te ardhurave: Trusti 10%

VERICA ĆERANIĆ 

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2

 1. Deputete në Kuvendin e Kosovës
 2. Ekonomiste, Shërbimi Kombëtar i Punësimit

 PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 67.000 euro

 1. Banesë, 56 m2, me vlerë 25.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim nga prindërit, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: bashkëshorti
 2. Shtëpi, 48 m2, me 10.7 ari tokë me vlerë 42.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim nga prindërit, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: bashkëshorti (shënimi i aplikantit: nga sipërfaqja e përgjithshme e shtëpisë në pronësi të bashkëshortit, gjysma i takon motrës së bashkëshortit)
 3. Banesë, 46,57 m2, vlera nuk është cekur, origjina e pasurisë: apartament zyrtar për përdorim, viti i blerjes: 2009, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 4.000 euro

 1. Automjeti, me vlerë 4.000 euro, viti i fitimit: 2014, origjina e pasurisë: dhuratë nga prindërit, pronësia: aplikuesi

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 9.634 euro

 1. Kredi me vlerë 7.557 euro, qëllimi: kredi, kohëzgjatja e kredisë: 11.09.2021, detyrimi i aplikuesit
 2. 2,000 euro, kartela master NLB Bank
 3. Kredi me vlerë 8,390 euro, qëllimi: kredi, kohëzgjatja e kredisë: 10.03.2021, detyrimi i aplikuesit

PARATË E GATSHME NË INSTITUCIONET FINANCIARE TË RAPORTUARA: 21,821 (valuta nuk është specifikuar) (30,061 në vitin 2020)

 1. 2,326, institucioni: NLB; Mitrovicë, pronësia: aplikuesi
 2. 18,905, institucioni: NLB; Mitrovicë, pronësia: aplikuesi
 3. 4, institucioni: Komercijalna Banka; Mitrovicë, në pronësi të: aplikuesi
 4. 564, institucioni: Banka e kursimeve postare; Mitrovicë, pronësia: aplikuesi
 5. 22, institucioni: NLB, Mitrovicë, pronësia: fëmijët

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 50,683 euro (37.847 euro në vitin 2020)

 1. 24,783 EUR (shuma neto, 2,065 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi i Kosovës
 2. 12,920 EUR (shuma neto, 1.076 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensimi i aplikantit, burimi: SHKP
 3. 5,200 euro (shuma neto, 433 në muaj), lloji i te ardhurave: paga, burimi: SHKP
 4. 7,780 EUR (shuma neto, 648 në muaj), lloji i te ardhurave: paga, fëmija, burimi: ZZJZ

 

Nëse jeni të interesuar të dini çfarë prone kanë raportuar deputetët në vitin e kaluar, lexoni në:

Prona dhe të ardhurat e deputetëve të Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës– 2020.

Nëse jeni të interesuar për gjendjen financiare të kryetarëve të 10 komunave serbe, lexoni në:

Prona dhe të ardhurat e kryetarëve të 10 komunave serbe në Kosovë

Ky tekst është bërë në kuadër të projektit “Fact-check it out”, i cili zbatohet nga Crno beli svet (CBS) [Bota bardh e zi].

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno