Connect with us

Shqip

Prona dhe të ardhurat e kryetarëve të 10 komunave serbe në Kosovë

Avatar

Published

on

Agjencia e Kosovës Kundër Korrupsionit ka publikuar raporte për pasurinë e zyrtarëve të lartë publik në Kosovë për vitin 2019. Në përputhje me legjislacionin në Kosovë, këta zyrtarë janë të detyruar të raportojnë në agjenci mbi baza vjetore për gjendjen e pasurisë së tyre, si dhe pasurinë e anëtarëve të familjes.

Zyrtarëve publik u kërkohet të raportojnë pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, aksionet në shoqëritë tregtare, letrat me vlerë, paratë e kursyera në banka dhe institucionet tjera financiare, borxhet ndaj personave fizik dhe juridik, si dhe të ardhurat vjetore, si të tyre ashtu edhe anëtarëve të familjes.

Në vijim mund të lexoni çfarë prone dhe të ardhura kanë raportuar kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe në Kuvendin e Kosovës. Informacioni i paraqitur në tekst është marrë nga deklaratat e pasurisë të paraqitura në këtë agjenci.

1 MITROVICA E VERIUT – GORAN RAKIĆ 

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut (* zëvendës Kryeministri i Kosovës dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal që nga qershori i vitit 2020)

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 445,000 euro

 1. Banesë, 58 m2, me vlerë 30,000 euro, origjina e pasurisë: blerje, viti i përfitimit: nuk është shënuar, pronësia: prindit
 2. Banesë, 75 m2, me vlerë 40,000 euro, origjina e pasurisë: blerje, viti i përfitimit: nuk është shënuar, pronësia: prindit
 3. Banesë, 38 m2, me vlerë 25,000 euro, origjina e pasurisë: blerje, viti i përfitimit: nuk është shënuar, pronësia: prindit
 4. Parcela, 9,50 ari, me vlerë 350,000 euro, origjina e pasurisë: blerje, viti i përfitimit: nuk është shënuar, pronësia: prindit

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR:  10,000 euro

 1. Veturë “Grand Cherokee” me vlerë 10,000 euro, viti i fitimit të pronës – 2007, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: përbashkët

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:  50,000 euro

 1. 50,000 euro, institucioni: “D.R”, Beograd, në pronësi të aplikuesit

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 22,569 euro

 1. 12.969 (shuma neto, 1,080 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Qeveria e Kosovës
 2. 7.200 (shuma neto, 600 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e bashkëshortit, burimi: Fakulteti Ekonomik Mitrovica e Veriut
 3. 2.400 (shuma neto, 200 në muaj), lloji i të ardhurave – pensioni i prindërve

Përveç pozicionit të tij në sistemin e Kosovës, Goran Rakić është gjithashtu drejtor i JKP Standard, e cila operon në sistemin e Serbisë. Siç tregoi hulumtimi i CINS, Rakić nuk kishte raportuar të ardhurat dhe pasurinë e tij në Agjencinë Kundër Korrupsionit të Serbisë, pas së cilës kjo agjenci filloi procedurë kundër tij. Lexoni më shumë rreth kësaj në uebfaqen e CINS.

2 ZVEÇAN – VUČINA JANKOVIĆ 

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetari i Komunës së Zveçanit

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 45,000 euro  

 1. Banesë, 84 m2, me vlerë 45,000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2017, në pronësi të: bashkëshorti

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR:  /

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK:

 1. Kredi në vlerë 15,000 euro, qëllimi kredisë: renovimi i banesës, detyrim i aplikuesit

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:  /

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 12,600 euro

 1. 12.600 (shuma neto, 1,050 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Komuna e Zveçanit

3 ZUBIN POTOK – SRĐAN VULOVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetar i Komunës së Zubin Potokut

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 440,000 euro

 1. Banesë, 65 m2, me vlerë 30,000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 1992, në pronësi të: aplikuesi
 2. Banesë, 78 m2, me vlerë 120,000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2014, në pronësi të: prindit
 3. Banesë, 60m2, me vlerë 60,000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2008, në pronësi të: bashkëshorti
 4. Banesë, 78m2, me vlerë 80,000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2017, në pronësi të: aplikuesi
 5. Parcela, 4,50 ari, me vlerë 150,000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2006, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 70,000 euro

 1. Veturë, me vlerë 50,000 euro, viti i fitimit – 2013, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: aplikuesi
 2. Veturë, me vlerë 10,000 euro, viti i fitimit – 2010, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: prindit
 3. Veturë, me vlerë 10,000 euro, viti i fitimit – 2019, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: fëmijët

AKSIONET E DEKLARUARA NË SHOQËRI TREGTARE: 350,000 euro

 1. 33 përqind të aksioneve me vlerë 50,000 euro, shoqëria tregtare: „eNTRADG Mitrv”, viti i fitimit: 2015, në pronësi të: aplikuesi
 2. 100 përqind të aksioneve me vlerë 300,000 euro, Shoqëria tregtare: „SEDEF G – KG”, viti i fitimit: 2015, në pronësi të: aplikuesi

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:

 1. 25,000 (valuta nuk është specifikuar), institucioni: „Raiffesen Bank“, Mitrovicë, pronar- aplikuesi
 2. 7,000 (valuta nuk është specifikuar), institucioni: „AIK Bank“, Mitrovicë, pronar – aplikuesi
 3. 140,000 (valuta nuk është specifikuar), institucioni: „AIK Banka STGDN“, Çaçak, pronar – aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 1,180 euro (vërejtje e red. supozojmë se janë të ardhura mujore, gjithsej 14,160 euro në vit)

 1. 1.180 (shuma neto) lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Buxheti:

4 LEPOSAVIQ – ZORAN TODIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetari i Komunës së Leposaviqit

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR:  68,500 euro

 1. Shtëpi, 250 m2, me vlerë 54.000 euro, origjina e pasurisë: ndërtim, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: aplikuesi
 2. Banesë, 700 m2, me vlerë 2,000 euro, origjina e pasurisë: e blerë, viti i përfitimit: 2010, në pronësi të: bashkëshorti
 3. Parcela, 498 m2, me vlerë 12,500 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2011, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR:  /

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:  6,713 valuta nuk është specifikuar

 1. 6,713, valuta nuk është specifikuar, institucioni: „ProCredit Bank“, Mitrovicë, pronar – aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 10,853 euro

 1. 10.853 euro (shuma neto, 904 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Komuna e Leposaviqit

5 SHTËRPCË – BRATISLAV NIKOLIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2

 1. Kryetari i Komunës së Shtërpcës
 2. Koordinator, Organi i Përkohshëm i Shtërpcës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR:  50,000 euro

 1. Banesë, 89,90 m2, me vlerë 50,000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2009, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 65,000 euro

 1. Automjeti, me vlerë 65,000 euro, viti i fitimit – 2019, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: aplikuesi

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:

 1. 10,742, valuta nuk është specifikuar, institucioni: „Raiffesen Bank“, Shtërpcë, pronar- aplikuesi
 2. 17,150, valuta nuk është specifikuar, institucioni: „Raiffesen Bank“, Shtërpcë, pronar- aplikuesi
 3. 67,166, valuta nuk është specifikuar, institucioni: “NLB Banka”, Shtërpcë, pronar– aplikuesi
 4. 21,040, valuta nuk është specifikuar, institucioni: “Komercijalna Banka AD Beograd” – pronar– aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 15,760 euro

 1. 14.197 euro (shuma neto, 1183 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: KK Shtërpcë
 2. 1.563 euro (shuma neto, 130 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: KK Shtërpcë

6 GRAÇANICË – SRĐAN POPOVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetari i Komunës së Graçanicës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR:  335,000 euro

 1. Shtëpi, 300 m2, me vlerë 200.000 euro, origjina e pasurisë: të ardhurat familjare, viti i fitimit: 2008- 2011, në pronësi të:: aplikuesi
 2. Banesë, 50 m2, me vlerë 60,000 euro, origjina e pasurisë: të ardhurat familjare, viti i fitimit: 1999- 2005, në pronësi të:: prindit
 3. Banesë, 50 m2, me vlerë 60,000 euro, origjina e pasurisë: të ardhurat familjare, viti i fitimit: 1999- 2005, në pronësi të:: prindit
 4. Shtëpi, 42 m2, me vlerë 15.000 euro, origjina e pasurisë: të ardhurat familjare, viti i fitimit: 2011- 2018, në pronësi të:: përbashkët

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 6,000 euro

 1. Automjeti “Peugeot”, me vlerë 6000 euro, viti i fitimit – 2005- 2008, origjina e pasurisë:: të ardhurat vetanake – i blerë, në pronësi: aplikuesi

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:

 1. 32,398, valuta nuk është specifikuar, institucioni: „PCB“, Graçanicë, pronar – aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 23,110 euro

 1. 13.933 euro (shuma neto, 1,161 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Komuna e Graçanicës
 2. 9.177 euro (shuma neto, 764 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e bashkëshortes, burimi: Shkolla në Graçanicë

7 PARTESH – DRAGAN PETKOVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetari i Komunës së Parteshit

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR:  39,700 euro

 1. Shtëpi familjare, 150 m2, me vlerë 30,000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 1980, në pronësi të: përbashkët
 2. Arë, 2,349 m2, me vlerë 2,500 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2006, në pronësi të: përbashkët
 3. Arë, 3,520 m2, me vlerë 3,500 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2006, në pronësi të: përbashkët
 4. Arë, livadh, 1,160 m2, me vlerë 600 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2006, në pronësi të: përbashkët
 5. Arë, 863 m2, me vlerë 1000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2006, në pronësi të: përbashkët
 6. Arë, 3,092 m2, me vlerë 1,500 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2006, në pronësi të: përbashkët
 7. Arë, 1,257 m2, me vlerë 600 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2006, në pronësi të: përbashkët

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: /

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: /

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 1,200 euro (vërejtje e red. supozojmë se janë të ardhura mujore, gjithsej 14,400 euro në vit)

 1. 1.200 (shuma neto) lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Komuna e Pasjanit

8 KLLOKOT – BOŽIDAR DEJANOVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetari i Komunës së Kllokotit

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 10,000 euro

 1. Shtëpi, 100 m2, me vlerë 10.000 euro, origjina e pasurisë: blerje, viti i përfitimit: 1977, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR:

 1. Automjeti, me vlerë 10,900 euro, viti i fitimit – 2019, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: fëmijët

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: /

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 49,309 euro

 1. 14.923 euro (shuma neto, 1,243 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Komuna e Kllokotit
 2. 5.504 euro (shuma neto, 458 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e bashkëshortes, burimi: Shkolla teknike në Vërboc
 3. 4.640 euro (shuma neto, 386 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e bashkëshortes, burimi: Shkolla teknike në Vërboc
 4. 9.480 euro (shuma neto, 790 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Shkolla teknike në Vërboc
 5. 550 euro (shuma neto, 45,83 në muaj), lloji i të ardhurave – subvencione, burimi: Ministria
 6. 4.982 euro (shuma neto, 415 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e fëmijëve, burimi: Shkolla teknike në Vërboc
 7. 9.230 euro (shuma neto, 769 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e fëmijëve, burimi: Shkolla teknike në Vërboc

9 RANILLUG – VLADICA ARITONOVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetari i Komunës së Ranillugut

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR:   58,000 euro

 1. Shtëpi, 131 m2, me vlerë 18.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: nuk është shënuar, pronësia: prindit
 2. Oborr, 897 m2, me vlerë 10,000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: nuk është shënuar, pronësia: prindit
 3. Tokë, 15,235 m2, me vlerë 30,000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: nuk është shënuar, pronësia: prindit

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: /

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: /

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 4,000 euro

 1. Kredi në vlerë 4,000 euro, qëllimi kredisë: renovimi i shtëpisë, detyrim i aplikuesit

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 15,561 euro

 1. 15.561 euro (shuma neto, 1,296 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Buxheti i Kosovës

10 NOVOBËRDË – SVETISLAV IVANOVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Kryetari i Komunës së Novobërdës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR:  65,000 euro

 1. Shtëpi, 200 m2, me vlerë 50.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 1970, në pronësi të: aplikuesi
 2. Tokë, 8 hektarë me vlerë 15,000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: nuk është shënuar, pronësia: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 28,500 euro

 1. Automjeti, me vlerë 3,500 euro, viti i fitimit – 2001, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: aplikuesi
 2. Automjeti, me vlerë 7,000 euro, viti i fitimit – 2000, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: aplikuesi
 3. Automjeti, me vlerë 18,000 euro, viti i fitimit – 1990, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: aplikuesi

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: 20,000 euro

 1. 20,000 euro, institucioni: “AIK Bank”, Jagodinë, pronar: bashkëshorti

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 26,732 euro

 1. 1,230 euro (shuma neto, vërejtje red. supozojmë se janë të ardhura mujore, gjithsej 14,760 euro në vit), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: buxheti
 2. 5.000 euro (shuma neto), lloji i të ardhurave – “të ardhura nga bujq.”, burimi: buxheti
 3. 486 euro (shuma neto, vërejtje red. supozojmë se janë të ardhura mujore, gjithsej 5,832 euro në vit), lloji i të ardhurave – paga e bashkëshortes, burimi: buxheti
 4. 95 euro (shuma neto, vërejtje red. supozojmë se janë të ardhura mujore, gjithsej 1,140 euro në vit), lloji i të ardhurave – pensioni, burimi: e paspecifikuar

 

Ky tekst është bërë në kuadër të projektit “Fact-check it out”, i cili zbatohet nga Crno beli svet (CBS) [Bota bardh e zi].

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno